Ideas from other PeoplePodněty od dalších lidí

Ideas from other People
Предложения от других людей


aktualizace:update:обновление:

státstateгосударство

místní jednotka bydlištěcounty of residenceокруг проживания

Kategorie podle
stanov
pokusu o organizaci

Category according to the
 
statutes
of the attempt to organize

Категория согласно
с Уставом попытки организовать

dřívější spolupracovník
former colleague from work
(in Czech)

12.11.2017

Czech Republic

Praha

C

mezinárodní a humanistická činovnice
international and humanistic organization worker (in Czech)

15.12.2017

Czech Republic

Praha

C

filozof1
philosopher1 (in Czech)

4. 2.2018

Czech Republic

Brno

C

kolega dvou z nás *
a colleague of two of us
*

13. 2.2018

Czech Republic

Středočeský kraj

C

Unitář1 (in Czech)

13. 6.2018

Czech Republic

Středočeský kraj

C

Brian Cowan (překlad do češtiny) (Czech translation)
Brian Cowan

14. 6.2018

%


%A

Philo Cleigh (překlad do češtiny) (Czech translation)
Philo Cleigh

14. 6.2018

%


%A

Robert Zraick (překlad do češtiny) *(Czech translation)
Robert Zraick
*

19. 6.2018

%


%A

David Lecomte (překlad do češtiny) (Czech translation)
David Lecomte

20. 6.2018

%


%A

Walid Addas (překlad do češtiny) (Czech translation)
Walid Addas

20. 6.2018

%


%C

podněcovatel války (anonym?) a všechny odpovědi
war instigator (no clear name) and all answers

<20. 6.2018

%


%A

moje odpověď tomu podněcovateli
my reply to the war instigator (in Czech)

28. 6.2018

Czech Republic

Středočeský kraj

C

padáčkář1

7. 7.2018

Czech Republic

Ústecký kraj

C

Jack Spektor (překlad do češtiny) *(Czech translation)
Jack Spektor
*

10. 7.2018

%


%A

Ukrajinec1
Ukrainian1

22. 7.2018A


Překladač Google Translate už podle mých zkušeností umožňuje porozumět dostatečně hlavním myšlenkám takových textů v každém jazyku; tedy např. i Američanům a Rusům tak dostatečně rozumět tomu hlavnímu v českých textech.


    V této rubrice věcné (nikoliv formálně úřední) korespondence se pokusím uveřejnit každý slušný dopis, týkající se hledání schůdnějšího řešení světové bezpečnosti a pomoci jeho uskutečňování otázkami světovým politikům. Tím technicky navazuji na dávnou korespondenci o české politice a věcně na pokus o organizaci zmíněný v kapitole praxe. Bez výslovného svolení odesilatele mailu bude ten mail zveřejněn tak, aby nebylo možno autora identifikovat. Všechny texty i tyto dopisy zveřejňuji s kódováním UTF-8 .

    Korespondenci s jedním odesilatelem uvádím postupně při ponechání předchozích sdělení obou stran. Bezprostřední korespondenci mailem uvádím časově řazenou odspodu tak, jak ji obvykle sestavuje poštovní program při ponechání předchozích zpráv oběma stranami. Tu korespondenci neuveřejňuji jako nějaký doklad, i když je přesně autentická (nebo co nejpřesněji přepsaná z ústního jednání); ale jako "zásobník myšlenek a nápadů" pro inspiraci (to by ovšem neplatilo plně pro korespondenci s institucemi).

    Označuji ty části textů, které se týkají těch konkrétních návrhů řešení. Odkazy na dopisy, které takové části obsahují, označuji hvězdičkami '*'.

    Osobní sdělení, která považuji za nevhodná k zveřejňování a ovšem nejsou podle mého názoru pro smysl zveřejněného sdělení podstatná, nahrazuji značkou {...} . Obdobně také nahrazuji z anonymizovaných dopisů ty části textu, které by mohly vést k identifikaci autora. Takovou mou anonymizaci na těch stránkách korespondence ještě nikdo neprorazil.

    K datu a aktualizaci: v tom sloupci uvádím důsledně datum jen pro poslední věcnou změnu, o níž předpokládám, že může zajímat další lidi; nikoliv pro {ta ke zveřejnění většinou vynechávaná} osobní sdělení. Seznam řadím podle toho data poslední aktualizace.

    Začal jsem pátráním po fóru, věnovaném hlavně takovým otázkám. Takové fórum jsem nenašel a proto ponechávám možnost rozvíjet korespondenci na této stránce. Postupně přicházím na možnosti, kde ty otázky projednat na jiných fórech, nejdřív na quora.com, viz přehled na quora.com. Výsledky budu podle možnosti citovat tady také; označím je '%' (jsou anglicky).
==========================================================================

   Tuto stránku dnešní verze seznamu korespondence s pravidly nechám vyvěšenou trvale nebo aspoň rok od poslední připomínky, kterou bych případně k těm pravidlům dostal;
          tato bude https://global-cooperation.cz/cs/podnetyTP0/
atd.
                                                                                         Tomáš Pečený
                                                                                         15. 6.2021

In my experience, Google Translate makes it possible to understand the main ideas of such texts in every language; thus, for example, even the Americans and Russians have a sufficient understanding of the main one in Czech texts.


    In this section of factual (not formally official) correspondence, I will try to publish every good letter regarding the search for a more viable solution to world security and to help it by asking the world's politicians. This technically follows the old correspondence on Czech politics and factually the attempt to organize mentioned in the chapter on Practice. Without the expressed permission of the e-mail sender, the e-mail will be published so that the author can not be identified. I publish all texts and these letters with UTF-8 encoding.

    Correspondence with a single sender is published subsequently, the correspondence by e-mails so, as it is usually put together by the postal program while leaving the previous messages of both parties. I do not publish the correspondence for the purpose of legal documents, though it is authentic (or transcribed as accurately as possible from the oral hearing); but as a "stack of thoughts and ideas" for inspiration (but that may not hold fully for correspondence with institutions).

    I denote those parts of the texts which relate to those specific security solutions. References to letters containing such parts are marked with an asterisk '*'.

    Personal comments that I consider to be inappropriate for publication and that are not, in my opinion, relevant to the meaning of the published notice, are replaced by {...}. Similarly, I also replace those parts of the text from anonymized letters that could lead to the author's identification. No one has yet broken through my anonymization on those pages of correspondence.

    As concerns dating the update: In that column, I consistently give the date only for the last factual change that I expect to be of interest to other people; not for the personal parts that are mostly deleted. I sort the list by that date of the last update.

    I started by looking for a forum dedicated mainly to such issues. I have not found such a forum and therefore I leave the opportunity to develop correspondence on this site. Gradually, I am finding possibilities to discuss these issues in other forums, first at the quora.com, see Digest at quora.com. If possible, I will quote the results here as well; I will mark them with '%' .
==========================================================================

   This page of today's version of the correspondence list with the rules will be posted permanently or at least one year from the last comment I may have got on these rules;
          this one will be https://global-cooperation.cz/cs/podnetyTP0/
and so on.
                                                                                         Tomáš Pečený
                                                                                         15. 6.2021