STANOVY
"Sdružení pro světovou spolupráci, z.s."

// poznámky k výkladu

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku je: "Sdružení pro světovou spolupráci, z.s." (dále jen ”Sdružení”);

2) Sídlem Sdružení je Praha, Česká republika.

3) Sdružení se může členit na místně příslušné organizační jednotky.

4) Charakter spolku — Sdružení je založeno podle občanského zákoníku, to jest zákona č. 89/2012, podle §214 a následujících a §77 až §80 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Sdružení se tím řídí právem České republiky. Ve Sdružení se sdružují zastánci světové spolupráce.

čl. II
Cíle činnosti

Cíl Sdružení je nalezení schůdnějšího řešení světové bezpečnosti a pomoc jeho uskutečnění poukazováním na dobrou vůli, která je k němu nezbytná.

čl. III 
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti Sdružení je strukturovaná diskuse toho řešení a příslušného dotazu politikům a volba toho řešení, které nejlépe prospěje světové bezpečnosti. Tím se volí i ten dotaz, odpovědí na který by příslušný světový politik prokázal tu svou dobrou vůli.

2) Hlavní formou dosahování cíle Sdružení je
— zveřejňování zvoleného řešení a dotazu tak, aby veřejný zájem o něj k němu přivedl pozornost politiků a institucí a médií, z nichž někdo, některá či některé bude dost významné, aby mu nejvyšší světoví politici odpověděli.
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cílem Sdružení;
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.

čl. IV
Členství ve Sdružení

1) Členem Sdružení může být jen fyzická osoba, občan státu OSN, starší 15 let, který závazně prohlásí, že cílem jeho členství v tomto Sdružení není změna správního uspořádání České republiky nebo českého práva. Členství je podle volby člena
- buď Zveřejněné; příjmení člena, jeho jméno, státní příslušnost a část státu (v České republice město nebo kraj) jeho bydliště jsou uvedeny i ve veřejném seznamu té části členů. V tom seznamu bude uváděna i následující kategorie A.,B.,C. podle státu jejich pobytu. S tím seznamem bude zároveň uváděn počet členů Osobních v jednotlivých těch kategoriích A.,B.,C. // Souhlas člena s tím zveřejněním se řídí uvedeným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679;
- nebo Osobní, to znamená že je veden jen v interní evidenci Sdružení.

Ty kategorie pro přehled počtu členů podle státu jejich pobytu jsou:
- A. státy nezařazené do B. ani C.,
- B. členové či pozorovatelé jen ŠOS
- C. členové či kontaktní země jen NATO
.

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor Sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas všech členů výboru; po případném rozčlenění na místně příslušné jednotky také schválení toho rozhodnutí všemi výbory nadřízených jednotek.

3) Člen se zavazuje jednat ve smyslu cíle činnosti Sdružení čl. II. a podporovat k tomu činnost dalších členů Sdružení.

4) Členství zaniká 
— doručením písemného oznámení člena o ukončení členství výboru Sdružení nebo výboru místně příslušné jednotky;
— rozhodnutím valné hromady o vyloučení; po případném rozčlenění na místně příslušné jednotky také schválením toho rozhodnutí všemi výbory nadřízených jednotek;
— nezaplacením členských příspěvků i přes upozornění ve dvou po sobě následujících letech;
— úmrtím člena Sdružení, zánikem Sdružení
.

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti Sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— volit orgány Sdružení a být do nich volen; účastnit se valné hromady, případně pověřit výbor místní jednotky k hlasování jeho hlasem;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Sdružení;
— podílet se na stanovování forem a podpůrných dílčích cílů činnosti Sdružení.

6) Člen má povinnost
— při přihlášení uvést pravdivě a správně požadované údaje;
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli Sdružení;
— platit členské příspěvky.

7) Výši členských příspěvků stanoví valná hromada na návrh výboru Sdružení.

8) Člen má přiřazenu váhu hlasu podle pravidla, které může upravit jen valná hromada. Nový člen má váhu hlasu rovnou 1. V den registrace Sdružení je to pravidlo také, že každý člen má váhu hlasu rovnou 1 . //to pravidlo může být využito zejména pro zachování neutrality při podstatně odlišném počtu členů kategorie B. a C.

čl. V
Orgány Sdružení

Bude-li Sdružení členěno na místní jednotky, platí obdobná pravidla i pro ty místní jednotky.
Orgány Sdružení jsou:
— valná hromada,
— výbor a
— předseda Sdružení.


čl. VI
Valná hromada

Bude-li Sdružení členěno na místní jednotky, platí obdobná pravidla i pro ty místní jednotky.

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení; je obdobou členské schůze, ale může být organizována elektronicky; platí pro ni přiměřeně ustanovení zákona pro členskou schůzi. Výbor ji organizuje nejméně jednou ročně; je-li to technicky účelné, zejména v místních jednotkách, má přednost členská schůze ve smyslu ‚valná hromada s osobní účastí‘.

2) Valnou hromadu svolává výbor Sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se alespoň prostřednictvím místních výborů polovina členů Sdružení; nezúčastní-li se ta polovina členů, zorganizuje výbor Sdružení nejpozději do 15 dnů náhradní valnou hromadu pro rozhodnutí o týchž záležitostech; tak, aby bylo zřejmé, že jde o náhradní valnou hromadu. Ta je usnášeníschopná bez ohledu na počet zúčastněných členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas většiny vah hlasů zúčastněných členů.

3) Valná hromada
— schvaluje stanovy Sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku Sdružení. Kdyby majetek Sdružení klesl na nulu, Sdružení může zaniknout bezprostředně rozhodnutím výboru.
— volí výbor Sdružení ;
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období;
— rozhoduje o vyloučení člena;
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
— stanovuje pravidlo pro určování vah hlasů; to pravidlo musí zaručovat rovná práva všech členů za stejných okolností, pokud nebude jen vyrovnávat nestejný počet členů kategorie B. a C.
; bude-li při hlasování podle čl. III/1 počet členů jedné z těch kategorií tak malý, že podle rozhodnutí výboru neumožní přiměřeně správné neutrální hlasování, zůstane váha každého hlasu rovna 1 a při zveřejnění výsledku hlasování bude tato okolnost výslovně uvedena.


čl. VII
Výbor a předseda Sdružení, jednání jménem Sdružení

Bude-li Sdružení členěno na místní jednotky, platí obdobná pravidla i pro ty místní jednotky.
1) Výbor Sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu Sdružení a pokladníka. Činnost výboru Sdružení řídí předseda Sdružení.

2) Výbor Sdružení řídí Sdružení v období mezi valnými hromadami. Výbor Sdružení
— po volbě bez zbytečného prodlení oznámí případnou změnu statutárního orgánu Veřejnému rejstříku;// v době založení Sdružení
byla k tomu oznámení příslušná stránka https://or.justice.cz/ias/iform/wicket/page?15 s návratovým kódem, rovným souvislé skupině 12 velkých písmen a číslic z jména souboru komunikace s Veřejným rejstříkem; to jméno má příponu pdf; nový výbor převezme ten soubor komunikace od předcházejícího výboru; ta stránka pro vytvoření toho souboru k registraci Sdružení obsahovala i údaje pro ověření bezúhonnosti („čistý trestní rejstřík“) členů přípravného výboru;
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti,
— na základě diskuse podle čl. III/1 navrhuje řešení a k nim příslušné dotazy
k hlasování,

3) Předseda Sdružení je statutárním orgánem Sdružení; jménem Sdružení dále jednají výborem písemně pověření členové Sdružení. Tyto osoby jednají jménem Sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem Sdružení samostatně také pokladník Sdružení. Výbor Sdružení může udělit plnou moc k zastupování další osobě.


čl. VIII
Zásady hospodaření

1) Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky a sponzorské dary, případně i dotace a granty. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli Sdružení (publikování). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Sdružení bude vydávat peníze jen na uskutečňování cílů Sdružení včetně správy Sdružení.

3) Hospodaření Sdružení bude průběžně zveřejňováno. Sdělení údaje ke zveřejnění od dárce bude považováno za souhlas s tím zveřejněním podle uvedeného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Přitom bude zveřejňován i přehled příjmů od všech dárců, včetně těch, kdo nedají ten souhlas ke zveřejnění svého jména, a to rozčleněním podle stejných kategorií A.,B.,C. jako v čl. IV/1; s tím, že případy, kdy by výbor Sdružení nebyl schopen zjistit přesný původ daru, by byly zařazeny do kategorie A. //Předpokládáme to jen jako nepodstatnou výjimku. Kdyby praxe ukázala něco jiného, jsme připraveni stanovy v této věci upřesnit.
Přehled členů podle toho čl. IV/1 je určen i pro zveřejňování takového přehledu příjmů Sdružení z členských příspěvků.

čl. IX
Okolnosti zániku Sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Sdružení nebo humanitární organizaci. Za to je odpovědný předseda Sdružení.