Jak proti zabíjení a ničení?!

Sdružení pro světovou spolupráci
fórum o tom co by měli světoví politici udělat nejdřív
Prosaďme o tom dotaz!

What Can We Do Against the Killing and Destruction?

Global Co-operation Association
a forum about what world politicians should do first
Let us encourage a query about it!

Was können wir gegen das Töten und Zerstören tun?

Vereinigung für weltweite Kooperation
ein Forum darüber, was Weltpolitiker zuerst tun sollten
Lassen Sie uns dazu eine Abfrage fördern!

Что мы можем сделать против убийств и уничтожений?

Ассоциация глобального сотрудничества
форум о том, что первое должны сделать мировые политики
Давайте подталкивать запрос об этом!

Eva Pečená (photo)

 
        Řadoví lidé se řídí svými city a obecně se uznává, že se dokáží domluvit i s potenciálním nepřítelem daleko lépe než politici. Podle stavu věcí v Sýrii, na Ukrajině i jinde po světě vidíme, že vedoucí světoví politici se už desítky let nemohou domluvit na řešení přijatelném pro všechny nejmocnější síly na Zemi. Zkusme si s lidmi co možno z celého světa vybírat určitá konkrétní řešení a těch politiků se na ně ptát.

        Takový postup není samozřejmý. Podle neoficielní odpovědi, kterou jeden z nás dostal z velvyslanectví velmoci, není zvykem, aby politik odpověděl na dotaz prostého občana jiného státu. Dá rozum, že by v opačném případě ti politici nestačili dělat nic jiného.
        
Začátek naší činnosti ukazuje, že taková dohoda skoro všech lidí na určitém návrhu řešení je dobře možná, viz dále výsledek prvního takového našeho hlasování. Pokusíme se to dokázat pro co nejvíc lidí co možno z celého světa. Vzbudit zájem dalších lidí o to, co mohou udělat pro všechny lidi na Zemi, je právě ta Masarykova 'drobná práce', kterou by si měli podle nás vzít za svou další a další lidi osobním kontaktem; a 'nebát se a nekrást'. Jen tak se dá překonat rozšířené mínění, že už se nedá dělat nic! Diskuse lidí dobré vůle a jejich dohoda v zásadních věcech je podle TGM základem fungující opravdové demokracie.

        Je potřeba mít to řešení hodně domyšlené co do užitečnosti a uskutečnitelnosti. Jako docela dobré pro začátek vidíme to řešení, o kterém jsou dotazy světovým politikům (uvedené textem na stránkách jednoho z nás), protože si jen těžko představujeme, že by některý z těch dotazovaných politiků odpověděl záporně, takže sama ta odpověď může vyřešit stav pro nejbližší dobu. A dát jasný signál všem lidem na světě, že právě ty dvě stávající strany jsou schopny tu světovou situaci řešit a není potřeba hledat jinou strukturu vedoucích mocnosti. Ten dotaz podle nás dost jasně ukazuje i lidem v těch velmocích, jaké lidi - praktické humanisty jako prezidenty Wilsona a Masaryka - si mají vybírat do čela, aby přežili a nemuseli se teď zoufale beznadějně zahrabávat do podzemních krytů. A lidem v těch státech, kde se už válčí, ukáže odpovědné rozhodnutí pro takové světové uspořádání jako dobrou cestu z jejich současné katastrofální situace a že si proto mají volit ty představitele, kteří budou v nastoupené cestě pokračovat.
         
A hledejme i lepší řešení a pracujme hlavně na tom, aby se opravdu zeptala instituce, politik, či médium tak významné, aby na jeho otázky, námi doufejme podstatně inspirované, ti vrcholní politici opravdu odpověděli.

        Mezi póly světové politiky chceme zůstat neutrální. Podle našich stanov budeme zveřejňovat počty členů a souhrn sponzorských darů v kategoriích podle států. Ty kategorie vyjadřují vztah státu k NATO a k ŠOS, tedy i k USA a k Rusku.

        Jedna z prvních institucí, na které se s touto věcí zamýšlíme obrátit, je OSN, která by podle našeho názoru měla, podobně jako média, takové náměty spolupráce sama hledat a uplatňovat.

        To prosazování příslušného dotazu a hledání dalších řešení budiž hlavní náplní našeho Sdružení. Máme připravené ty jeho stanovy a pronajaté jeho sídlo pro úřední věci, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3; v České republice jsme byli zaregistrováni 27.10.17 s IČO 06563830 . Uvažujeme předběžně členský příspěvek 1€ ročně na provoz toho sídla, elektronické organizace, překladů, administrativy a reklamy. Jde o zájem všech lidí na světě. Při dostatečné členské základně nebo sponzorské podpoře bude ta činnost i pro světové politiky nepřehlédnutelná. Máme už vlastní doménu, která nám umožní tu elektronickou organizaci a stálé umístění těchto stránek. Průběžně zveřejňujeme detaily našeho hospodaření, i o tom, jak nakládáme se sponzorskými dary. Jejich dárcům, tam jmenovaným, děkujeme a také další dárce prosíme o i informaci, jak si přejí být zveřejněni */. Potřebujeme sponzory podporující veřejné šíření a prosazování toho záměru. Naše mailová adresa je query@global-cooperation.cz .

        Plánujeme i osobní jednání; k dispozici je telefon +420 739 179 132 předsedy Dr. Pečeného.

        Seznam prvních členů je v tom odkazu. Zveme další zájemce, i občany jiných států OSN, aby se k nám připojili a případně nám přímo napsali své návrhy k tomu řešení a dotazu, nejlépe rovnou se souhlasem zveřejnění v rubrice korespondence Podněty od dalších lidí těchto našich stránek, s možností anonymizace podle pravidel pod tím seznamem. Jako účelné vidíme nejen zakládání místních jednotek našeho Sdružení, ale i obdobných sdružení i v dalších státech OSN a spolupráci, zejména k šíření povědomí o té věci, aby si i neorganizovaní lidé uvědomili, že jejich promyšlené návrhy budou užitečné. Spolupracující organizace nebo místní jednotky našeho Sdružení mohou dobře využít hromadnou komunikaci pro zprostředkování převládajících místních názorů, organizaci hlasování a ty místní jednotky i pro účel členských příspěvků (bankovní poplatek je několikanásobek takového členského příspěvku; doufáme, že po překonání obtíží zrodu budeme moci za první členy v dalším státě ten poplatek hradit.)

        Tím zmíněným výsledkem prvního takového hlasování je zápis z valné hromady 29.11.17:'
    Všech 6 do toho dne členů Sdružení se ve smyslu čl.VI/2 stanov usneslo:
   1/ Cíl Sdružení, '
nalezení schůdnějšího řešení světové bezpečnosti a pomoc jeho uskutečňování dotazováním světových politiků' podle čl. II stanov považujeme za správný a technicky reálný. Dnes je opravdu technicky možné a podle našeho názoru účelné, aby se lidi z celého světa domlouvali i jednotlivě o svých názorech na to, jak nejlépe pomoci světové bezpečnosti a co by podle jejich názoru měli oba vrcholní světoví politici udělat nejdřív. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné, aby se oba ti vrcholní politici byli schopni domluvit o všech podstatných otázkách a že tomu může dobře pomoci i cesta veřejných dotazů mnoha vysokým světovým představitelům o jejich přístupu k řešení podle prvního návrhu do té světové diskuse.
 
  2/ Sdružení má podle čl. VI/3 stanov zaniknout k 1. září 2018, neprojeví-li se do toho dne zájem o to členství a jeho podpora dostatečná k tomu, aby z jeho účtu po vypořádání jiných závazků bylo možno zaplatit další nájem úředního sídla, internetovou doménu a případné nezbytné další provozní náklady.
   3/ Účtování a komunikace s
 Finančním úřadem (přihláška k registraci podaná tam 27.11.17) je v pořádku a placení příspěvků bude podle domluvy s jednotlivými členy v pořádku během několika dní.
   4/ Vyzýváme lidi po celém světě, aby ve svém zájmu tu naši snahu podpořili tím, že se té diskuse účastní,
a zejména členstvím ve Sdružení nebo jeho finanční podporou.
    Rozhodnutí bylo skoro jednomyslné, jen jeden člen si vyhradil přiměřenou lhůtu pro podrobné studium technických parametrů toho navrhovaného prvního řešení v bodu 1/.
Za správnost zápisu Tomáš Pečený 2.12.17; 5.2.18 doplňuji ve smyslu čl. VI/3 stanov, že počet členů v kategorii B. (pobyt ve státu blízkém ŠOS, např. v Rusku nebo v Číně) byl a je tak malý, že s pohledu celého světa neumožňuje důvěryhodně neutrální hlasování.
'

        Poslechněme si v té souvislosti poselství dobrých lidí, které krásně zprostředkoval jeden z nich – Jan Werich. Věříme, že Bůh každého světového náboženství pomůže tomu, kdo se o tu světovou spolupráci přičiní.

        Výbor:
RNDr. Tomáš Pečený, 1936 (Praha), předseda
a zatímní pokladník */,
Doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc, Hon DL, Hon DSc, 1936 (Brno),
Research Professor (Cambridge)
Jiří Zajíček, 1991 (Praha); požádal o uvolnění z funkce z rodinných důvodů

--------------------------------------------------------

*/     Zatím děláme vše zejména na počítačích mé rodiny a zaplatil jsem tu internetovou doménu a další pokusnou doménu i zálohu na pronájem sídla z rodinných peněz; založil jsem na své jméno předběžný bankovní účet na dobu příprav; ten jsem po registraci zrušil a zavedl jsem pro naše Sdružení účet 2401320303/2010 (IBAN: CZ6220100000002401320303 SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX), na který jsem z toho předběžného převedl vklad; jeho stav a pohyby tady průběžně zveřejňujeme. Na ten účet nám můžete přispět. Případné dárce prosíme i o informaci, jak si přejí být zveřejněni. Při tom zveřejňování jsme rozhodnuti bránit nějakým hrám, tedy ověřovat to, co na návrh dárce zveřejníme. Pro drobné příspěvky je nejsnadnější a nejbezpečnější zpráva pro příjemce při elektronicky zadané platbě. Proto prosíme dárce, který si nepřeje být zveřejněn, aby v té zprávě pro příjemce napsal jen 'NE' nebo 'NO'; to pak do toho zveřejněného seznamu napíšeme. Jinak se pokusíme zeptat dárce na souhlas a podle toho ten údaj zapíšeme.
        S dárcem, který by nám zamýšlel přispět částkou podle jeho názoru podstatnou,
jsme ovšem připraveni uzavřít darovací smlouvu, která bude obsahovat i tu dohodnutou formu zveřejnění.


          K tomu Werichovu pořadu – uvažuji o překladu textu, možná o titulcích a sním o dabingu pro šíření našeho přístupu k světové politice v dalších i malých národech.

                                                                RNDr. Tomáš Pečený

Počet přístupů na tyto stránky našeho Sdružení dnes a celkem od 19.6.17 viz dole;
        People in general make decisions by their feelings and it is generally accepted that they are able to deal with a potential enemy far better than politicians. According to the state of affairs in Syria, Ukraine, and elsewhere, we have seen that world leading politicians have not been able to agree on a solution acceptable to all the most powerful forces on Earth for decades. Let's seek for particular solutions by discussion among people as much as possible from around the world and ask the politicians what they think about them.

        We feel this approach is unusual. According to the unofficial response that one of us have received from the Embassy of a great power, it is not customary for the politician to answer an individual citizen of another state. It makes sense: otherwise the politicians could do nothing else.
        
In the beginning of our activities, it has been shown that such an agreement of almost all people on a particular solution proposal is quite possible (see the result of the first such vote here further on). We will try to prove it for as many people as possible from around the world. Attracting other people’s interest in what they can do for all of the people on Earth is just what Masaryk's work consisted of. According to us, again and again people should realize it by personal contacts; and 'not to be afraid and to be fair' as true democrats according to the work of President Masaryk. That is the only way how to overcome the widespread opinion that nothing can be done to save us! The open discussion and agreement of people of goodwill is, according to Masaryk, the basis of a properly working and true democracy.
        To get a proper solution we need to think thoroughly in terms of usefulness and feasibility. We suggest that the solution concerned in the theme for World Leaders (as mentioned on the pages of one of us) is reasonably good for a beginning, because we cannot imagine a negative answer from any of the politicians. So the answers themselves may solve the situation for the near future; and to give a clear signal to all people in the world that just the two existing poles are capable of solving the world situation and there is no need to select other leading powers. In our opinion, the query is clear enough to show to the people in those superpowers what people they should choose as leaders; in order to get an opportunity to survive and not have to hopelessly in despair trying to use underground shelters. This means to choose practical humanists like presidents Wilson and Masaryk. At the same time, people in those countries that are already in war will see the responsible decision for such a world order as a good way out of their current catastrophic situation and that they should therefore elect those representatives who will continue that way.
        Moreover,
let us try to find a better solution and especially let us work to really achieve such a query from an institution, politic or media that are important enough so that the top politicians will answer their questions, hopefully substantially inspired by us.

        We wish to remain neutral concerning the area of strongly opposing world political views. According to our Statutes, we shall publish the number of our members and amount of donations by categories according to country of residence. The categories express the relationship of a country to NATO or SCO, therefore also to the USA or Russia.

        One of the institutions we are first going to turn to is the UN which, in our opinion, should itself, like the media, look for and apply such ideas for cooperation.

        That encouraging the query and finding further solutions will be the major objective of our Association. We have prepared its Statutes and rented its office in Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3; 27.10.2017, we have been registered in the Czech Republic with information num. 06563830 . We pre-judge the membership fee of € 1 per year for the operation of the office, electronic organization, translations, administrative and advertisement. It's the interest of all the people over the world. With a sufficient membership base or sponsorship support, even the world politicians shall not be able to overlook the activity. We have our own domain, which will enable us to use the electronic organizing and the permanent location of these sites. We have started the permanent publishing of all financial details of our activity including the information about how we use sponsored gifts. We thank the donors named there and ask the future donors also for information on how they wish to be referred*/. We need underwriters to help publicize and promote our intention. Our e-mail address is query@global-cooperation.cz.

        We also plan personal meetings; now, only the phone number +420 739 179 132 is available for Tomáš Pečený from the Committee.

        The list of the first members is in that link. We invite further interested people also from other UN member states to join us and possibly write us their suggestions concerning the solution or the query, most preferably with the consent of publication in the correspondence section Ideas from other People on this site; we are prepared to publish that also anonymously according to the rules below the list. We see as useful to establish not only local units of our Association but also similar associations in other UN member states and to cooperate with them, especially to spread awareness of the issue, so that even the non-organized people realize that their thoughtful proposals will be useful. The cooperative organization or local unit of our Association can make good use of mass communication to mediate the prevailing local views, the organization of votes and those branches as well as for membership fees (the bank fee is several times the membership fee; we hope that after overcoming the difficulties of beginning we will be able to pay the fee for the first members in a further state.)

        That mentioned result of our first vote is in the minutes of the General Meeting 29.11.17: '
    All 6, by that date, members of the Association, within the dictates of Article VI/2 of the Statutes, have resolved:
   1/ The objective of the Association 'to discover a more feasible solution to global security and assist in its implementation by querying world politicians' is considered to be correct and technically feasible. Today it is technically possible, and in our opinion expedient, that people from all over the world should discuss their own opinions on how best to help world security and what they think the top two world politicians should do first. We believe that it is essential that both top politicians be able to positively negotiate about all critical issues. Toward that goal, public queries made to many of the world leaders about their individual approaches according to the first proposal for the world debate may contribute significantly in the aggregate to the acceptable solutions to selected world problems.
   2/ According to Article VI/3 of the Statutes, the Association shall cease to exist on September 1, 2018 unless, by that date, there has been established sufficient interest by its members and underwriters to support the necessary operating costs from its account after the settlement of other liabilities.
   3/ The accounting and communication with the Tax Office (registration application filed on 27.11.17) has been accomplished and the payment of contributions will be done by individual members within a few days.
   4/ We encourage people all over the world, in their own interest, to support our efforts by participating in the discussions, and especially by becoming a member of the Association or by offering financial donations.
    The decision was almost unanimous, only one member reserved a reasonable time for a detailed study of the technical parameters of the first proposed solution in the point 1/.
For the correctness of the recording Tomáš Pečený 2.12.2017; 5.2.2018 I add, in the sense of Article VI/3 of the Statutes, that the number of B category members (stay in a country close to SOS, e.g. in Russia or China) was and is so small that it does not allow for a neutral vote from the point of view of the whole world. '

        In Czech, we can understand to the message of good people in this context, which was beautifully mediated by one of them - Jan Werich.
We believe that the God of every world religion will help those who make this world cooperation.

        The Committee members:
- Tomáš Pečený, 1936
(Praha), chairman and interim treasurer */,
- Assoc. Professor Jindřich Klapka, PhD, Hon DL, Hon DSc, 1936
(Brno), Research Professor (Cambridge),
- Jiří Zajíček, 1991 (Praha); asked for release from office for family reasons

--------------------------------------------------------

*/       So far, we have been doing everything on my family's computers, and I've paid the Internet domain and another trial domain as well as the rental of the office from my family money; for the period of preparing, I have established a preliminary bank account; after we have been registered, I canceled it and, for our Association, I introduced the account 2401320303/2010 (IBAN: CZ6220100000002401320303 SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX) to which I have transferred the deposit from the preliminary one; we publish all financial details of our activity here. You can contribute to that account. Any donors are also asked to provide information on how they wish to have their names to be published. While publishing, we are determined to take measures against intentional deceptions, i.e. to verify what we publish on the donor's proposal. For small contributions, the easiest and safest form is the message for us as an acceptant of an electronically entered payment. That is why we ask a donor who does not wish to be published to write only ''NO' in the message for the recipient; then we write it down in the list. Otherwise, we will try to ask the donor for consent, and we will write down that entry in the published list accordingly. With a donor who would like to contribute an amount in his opinion substantial, we are prepared to conclude a donation agreement including the agreed form of publication.

        To that Werich's program – I consider about translating the text, maybe about the subtitles and dream about a dubbing to spread our approach to world politics in further nations, also in small ones.
                                                                Tomáš Pečený

Visits of these pages of our Association today and since 19.6.2017 see below.


        Všechny naše texty jsou skládány z částí vytvářených společně víc lidmi v různých jazycích .Tam, kde si nejsem jist, která jazyková verze je lepší, zejména v nadpisech, nechávám obě verze i když nemají přesně stejný význam. Ty z nás, kdo překládají, vybízíme, aby z nich vybírali sami; jejich verze má potom větší váhu při dalších pokusech o sjednocení toho významu.

        All of our texts are composed of parts made together by more people in different languages. Where I am not sure which language version is better, especially in titles, I leave both versions, even though they do not have exactly the same meaning. These of us, who are translating, are encouraged to choose from that versions; their version is then preferred in further attempts to unify that meaning.

                                                                Tomáš Pečený


 


        Wir bereiten

        Das Komitee:

 


        Мы готовимся

        Члены комитета:

Počitadlo počítadlo.abz.cz ABZ přestalo fungovat v červnu 2017 naším přechodem na zabezpečenou stránku a na dotaz se neozývá; budeme hledat náhradu; IT specialistovi z nás nepřipadá dost důležité tu analýzu přístupů psát.
      Prosím orientujte se zatím podle počitadla na konci popisu nebo výzvy.

The counter počítadlo.abz.cz ABZ stopped working in June 2017 when we moved to the secure page; the page of that counter has not answered our question what to do; we will look for a replacement; our IT specialist does not consider writing the necessary analysis as sufficiently important.
      So far, please refer to the counter at the end of a description or of the call.