Podněty od dalších lidí

Ideas from other People
Предложения от других людей


aktualizace:update:обновление:

státstateгосударство

místní jednotka bydlištěcounty of residenceокруг проживания

Kategorie podle
stanov

Category according to the
 
statutes

Категория согласно
с Уставом

dřívější spolupracovník
former colleague from work

12.11.2017

Czech Republic

Praha

C

mezinárodní a humanistická činovnice
international and humanistic organization worker

15.12.2017

Czech Republic

Praha

C

filozof1
philosopher1

4. 2.2018

Czech Republic

Brno

C

kolega dvou z nás *
a colleague of two of us
*

13. 2.2018

Czech Republic

Středočeský kraj

C

padáčkářům
to paraglidists

16. 3.2018
(23. 3.2018)

Czech Republic


A

Unitář1

13. 6.2018

Czech Republic

Středočeský kraj

C

Brian Cowan (překlad do češtiny) (Czech translation)
Brian Cowan

14. 6.2018

%


%A

Philo Cleigh (překlad do češtiny) (Czech translation)
Philo Cleigh

14. 6.2018

%


%A

Robert Zraick (překlad do češtiny) *(Czech translation)
Robert Zraick
*

19. 6.2018

%


%A

David Lecomte (překlad do češtiny) (Czech translation)
David Lecomte

20. 6.2018

%


%A

Walid Addas (překlad do češtiny) (Czech translation)
Walid Addas

20. 6.2018

%


%C

podněcovatel války (anonym?) a všechny odpovědi
war instigator (no clear name) and all answers

<20. 6.2018

%


%A

moje odpověď tomu podněcovateli
my reply to the war instigator (in Czech)

28. 6.2018

Czech Republic

Středočeský kraj

C

padáčkář1

7. 7.2018

Czech Republic

Ústecký kraj

C

Jack Spektor (překlad do češtiny) *(Czech translation)
Jack Spektor
*

10. 7.2018

%


%A

Ukrajinec1
Ukrainian1

22. 7.2018A
    V této rubrice věcné (nikoliv formálně úřední) korespondence našeho Sdružení se pokusíme uveřejnit každý slušný dopis, týkající se hledání schůdnějšího řešení světové bezpečnosti a pomoci jeho uskutečňování otázkami světovým politikům. Nemůžeme ovšem zveřejňováním dopisů porušovat zákony ani v případě, že by si ten dopisující takovou souvislost neuvědomil a ovšem nebudeme tím zveřejňováním dělat reklamu něčemu jinému, než cílům práce našeho Sdružení. Bez výslovného svolení odesilatele mailu bude ten mail zveřejněn tak, aby nebylo možno autora identifikovat. Všechny naše texty i tyto dopisy zveřejňujeme s kódováním UTF-8 .

    Korespondenci s jedním odesilatelem uvádíme postupně při ponechání předchozích sdělení obou stran. Bezprostřední korespondenci mailem uvádíme časově řazenou odspodu tak, jak ji obvykle sestavuje poštovní program při ponechání předchozích zpráv oběma stranami. Tu korespondenci neuveřejňujeme jako nějaký doklad, i když je přesně autentická (nebo námi co nejpřesněji popsaná); ale jako "zásobník myšlenek a nápadů" pro inspiraci (to by ovšem neplatilo plně pro korespondenci s institucemi).

    Zamýšlíme překládat do angličtiny (a časem doufejme v součinnosti s dalšími členy i do ruštiny a němčiny) ty části textů, které se týkají těch konkrétních návrhů řešení. Odkazy na dopisy, které takové části obsahují, označíme hvězdičkami '*'; ty s příslušnými překlady i '*','*',nebo '*'.

    Osobní sdělení, která považujeme za nevhodná k zveřejňování a ovšem nejsou podle našeho názoru pro smysl zveřejněného sdělení podstatná, nahrazujeme značkou {...} . Obdobně také nahrazujeme z anonymizovaných dopisů ty části textu, které by mohly vést k identifikaci autora. Takovou mou anonymizaci na jiných stránkách ještě nikdo neprorazil. Pro ta společenství lidí na které v osobním životě spoléhám by taková důslednost (aby nikdo z nich nepoznal o koho jiného z nich jde) byla podle mne zbytečná.

    K datu a aktualizaci: v tom sloupci uvádíme důsledně datum jen pro poslední věcnou změnu, o níž předpokládáme, že může zajímat další lidi; nikoliv pro {ta ke zveřejnění většinou vynechávaná} osobní sdělení. Seznam řadíme podle toho data poslední aktualizace.

    Naše sdružení začalo pátráním po fóru, věnovaném hlavně takovým otázkám. Takové fórum jsme nenašli a proto ponecháváme možnost rozvíjet korespondenci na této stránce. Postupně přicházíme na možnosti, kde ty otázky projednat na jiných fórech, nejdřív na quora.com, viz přehled na quora.com. Výsledky budeme podle možnosti citovat tady také; označíme je '%' (jsou anglicky) a ty nejpodstatnější s hlediska našeho Sdružení budeme podle možnosti překládat do dalších jazyků.

==========================================================================

    Tuto stránku dnešní verze seznamu korespondence s pravidly necháme po dobu naší činnosti vyvěšenou trvale nebo aspoň rok od poslední připomínky, kterou bychom případně k těm pravidlům dostali;
        první byla https://global-cooperation.cz/Sdruzeni/Podnety_od_dalsich_lidi/podnety_a.html
z 12.11.2017,
předchozí byla https://global-cooperation.cz/Sdruzeni/Podnety_od_dalsich_lidi/podnety_o.html
z 10. 7.2018,
         tato bude https://global-cooperation.cz/Sdruzeni/Podnety_od_dalsich_lidi/podnety_p.html,
atd.
                                                                                        Tomáš Pečený

                                                             jménem Sdružení pro světovou spolupráci, z.s.
                                                                                        22. 7.2018


    This section contains factual (not formally official) correspondence of our Association. In this section, we will try to publish every good letter regarding the search for a more viable solution to world security and to help it by asking the world's politicians. However, we can not violate laws by disclosing letters even if the correspondent does not acknowledge such a link, and we will not advertise by doing anything other than the goals of our Association. Without the expressed permission of the e-mail sender, the e-mail will be published so that the author can not be identified. We publish all our texts and these letters with UTF-8 encoding.

    Correspondence with a single sender is published subsequently, the correspondence by e-mails so, as it is usually put together by the postal program while leaving the previous messages of both parties. We do not publish the correspondence for the purpose of legal documents, though it is authentic (or, by us, as accurately described as possible); but as a "stack of thoughts and ideas" for inspiration (but that may not hold fully for correspondence with institutions).

    We intend to translate to English (and hopefully in co-operation with other members into Russian and German) those parts of the texts that relate to those specific security solutions. References to the letters containing such parts will be marked with the asterisk '*'; those with the corresponding translations also '*';,'*',or '*'.

    Personal comments that we consider to be inappropriate for publication and that are not, in our opinion, relevant to the meaning of the published notice, are replaced by {...}. Similarly, we also replace those parts of the text from anonymized letters that could lead to the author's identification. Such an anonymization on another my site has not been solved at all. For those communities of people I rely on in my personal life, such consistency (so that none of them may know who else of them writes) is unnecessary in my view.

    As concerns dating the update: In that column, we consistently give the date only for the last factual change that we expect to be of interest to other people; not for the personal parts that are mostly deleted. We list by the date of the last update.

    Our Association started by looking for a forum dedicated mainly to such issues. We have not found any, this correspondence may develop in it. Gradually, we are finding possibilities to discuss these issues in other forums, first at the quora.com, see Digest at quora.com We will quote those results here as well; we will mark them with '%' and we will as possible translate that most important from the point of view of our Association.
==========================================================================

   This page of today's version of the correspondence list with the rules will be posted permanently or at least one year from the last comment we may have got on these rules;
        the first one was https://global-cooperation.cz/Sdruzeni/Podnety_od_dalsich_lidi/podnety_a.html from 12.11.2017,
the previous one was
https://global-cooperation.cz/Sdruzeni/Podnety_od_dalsich_lidi/podnety_o.html from 10. 7.2018,
          this one will be 
https://global-cooperation.cz/Sdruzeni/Podnety_od_dalsich_lidi/podnety_p.html
and so on.
                                                                                         Tomáš Pečený
                    on behalf of the Global Co-operation Association, registered in the Czech Republic
                                                                                         22. 7.2018