Subject:

Lidi po celém světě: opravdu se přiměřeně staráte o svou bezpečnost?

Date:

Thu, 15 Mar 2018 13:47:38 +0100

From:

Tomáš Pečený Global Co-operation <tomas.peceny@global-cooperation.cz>

To:

 6 padáčkářům i jako příprava textu dopisů 30.3.18, 2.4.18 a 12.4.18 všem těm dalším lidem, které zdravím v úvodu; i s případnými dalšími doplňky      Milá Evo, dík Ti; nazdar vnuci, Hi mému nejlepšímu příteli - spoluautorovi a jeho ženě, dobrý den resp. Dear resp. nazdar všem unitářům, dobrý den paní diplomatko a pane diplomate, добрый день mému známému, tschüss mému teď doufám ne už jen známému, nazdar vám těm šesti i dalším mnoha z padáčkářů, dobrý den pane nesmírně vážený historiku, dobrý den skvělí a tak dobře známí umělci - bojovníci proti totalitě, dobrý den paní profesorko konzervatoře a pane kapelníku, dobrý den pane sponzore, vážený a milý filozofe, dobrý den pane další filosofe, dobrý den pane doktore Hokovský, vážení členové našeho Sdružení pro světovou spolupráci, z.s. i další lidé, kteří jste s ním přišli do styku, nazdar můj nejlepší příteli z Česka a jeho ženo, mladý adepte politiky, nazdar vám těm čtyřem i dalším spolužákům, dobrý den paní z výroby a mým spolupracovníkům a dobrý den pane profesore Hořejší:
      Lidi by se měli učit
přiměřeně starat o svou bezpečnost. Před časem jsem v ústředí padáčkářů viděl příručku, snad nové vydání té, podle které jsem se učil v kurzu. Na její obálce byla fotka loopingu na padáku. Dost jsem se zděsil a v sobotu jsem si na to vzpomněl při Mirkově přednášce o tom, jak se někomu, dokonce na začátečnickém křídle jako mám já, "podařilo" spadnout do vlastního padáku, zamotaný v něm snad dopadnout až na zem a ovšem se zabít.
      Tím
přiměřeně myslím konkrétně pro padáčkáře:
  -
nikoliv trávit těmi úvahami moc času a hlavně v té souvislosti lítat podělaně, ale
  -
mít v podvědomí už dobře zafixované nebezpečné situace natolik, aby se jim automaticky vyhýbali.
Ty dvě snahy jdou proti sobě, uvažujeme-li potřebné úsilí a čas jim věnovaný, ale o tom je přece život obecně. A (i podle mých analýz ) také politika ve smyslu 'život velkého společenství'. Součástí vědomí toho společenství je veřejná diskuse, která v našem otevřenějším pólu světa se musí spíš starat, aby nebyla profesionálně zkreslována dílčími zájmy, než aby se vůbec mohla vést. Totalita je všeobecné cvoctví, které to společné vědomí zatemní. Právě ta naše iniciativa může ukázat, že to s tím druhým pólem není tak zlé, jak nás média z naší strany přesvědčují; a už ukázala, že ani v tom našem pólu není všechno ideální.

     V únoru 2015, když pánové Obama a Putin ve vzájemném vyhrožování došli tak daleko, že někdo z nich oficielně přerušil 'červenou linku', jsem se vyděsil. Vykašlal jsem se už na to, že mě budou lidi mít za blázna a prostřednictvím kolegy, s kterým jsme se celý 'totáč' domlouvali o těch souvislostech i z různých odborných hledisek, a kosmonauta
Armstronga i asi dvěma dalšími způsoby jsem se pokusil vzkázat těm dvěma nejvyšším velitelům a ukrajinskému prezidentovi, že když si budou takhle zbytečně počínat dál, tak už je, zrovna tak jako nás všechny, nebude mít kdo zahrabat a že žádné kytky, pod které by je někdo hypoteticky mohl zahrabat, už taky nebudou. Od toho kolegy jsem v té souvislosti slyšel, že ten kosmonaut už nežije, ale že ta situace je opravdu tak akutně smrtelně nebezpečná. Tu věc jsme pak zmínili s dalšími autory v naší představě o možném vývoji světa: 'V tom únoru 2015 pánové Obama a Putin sehráli s hlavami nás všech lidí na světě ruskou ruletu. Kdo zkusí ruskou ruletu víckrát, zahyne skoro jistě.' A týkají se jí i věty ze souvisejícího textu 'Ta situace byla podobná maličkému modelu - Černobylu tím, že někdo z pánů Obama nebo Putin už vypnul poslední bezpečnostní pojistku! Nebuďme tak bezstarostní a se všemi dalšími lidmi na světě přesvědčujme lidi v těch velmocích, ať si dají pozor na zástupné problémy a vybírají své vedoucí politiky podle závazku, že budou dbát i technicky na ty poslední bezpečnostní pojistky a že nepřipustějí další takové přerušení té horké linky!'.
    Takový pokus jednoho člověka ovšem nemůže něco pozorovatelně změnit. Ale ukázal nám, že jde o zájem každého člověka na Zemi a že bude dobře se pokusit s těmi dalšími lidmi domlouvat, co by ti politici měli udělat, a na tak nalezené náměty se těch politiků hromadně ptát.

12.4.2018: Dost se děsíme situace, kdy nás média informují o vetování usnesení Rady bezpečnosti OSN k vyšetření dalšího plynového útoku v Sýrii a pak o válečnickém projevu prezidenta Trumpa a o přípravě vojenské reakce ruské strany. Různá média o těch věcech referují různě, ale v žádném nevidíme zmínku té možnosti vytvoření společného rusko-amerického vyšetřovacího týmu který, podle našeho podnětu a rozboru již sdělených oběma stranám, vylučuje dostatečně podvrhy důkazů jiným zájemcem o hlavní podíl na světovládě a nejlépe splní potřebu důvěryhodnosti pro obě strany. V té věci vidím přímou odpovědnost pánů prezidentů Trumpa a Putina za zachování života na Zemi a proto se teď pokusím několika možnými způsoby napsat o té věci Radě bezpečnosti OSN a svolávám valnou hromadu našeho Sdružení pro potvrzení správnosti tohoto mého postupu.
April 12, 2018 (my draft): We are scared about the media reporting about vetoing UN Security Council resolutions to investigate another gas attack in Syria, and then about President Trump's war talk and about preparing the Russian military reaction. Various media refer about these things differently, but we do not see any mention of the possibility of creating a joint Russian-American investigative team that, according to our initiative and analysis which we have already communicated to both sides, sufficiently excludes forgeries of evidence from others interested in a greater share of world power and yields the best trustworthiness for both parties. In that case, I see the direct personal responsibility of both presidents Trump and Putin for preserving life on Earth. I will now try to write, via a few ways, about the matter to the UN Security Council and convene the General Assembly of our Association to confirm the correctness of this my activity.
12 апреля 2018 года (мой проект): Мы боимся - СМИ сообщают о налаганию вета на резолюции Совета Безопасности ООН, чтобы расследовать еще одну газовую атаку в Сирии, а затем о военном разговоре президента Трампа и подготовке российской военной реакции. Различные СМИ ссылаются на эти вещи по-разному, но мы не видим упоминание о возможности этого создания совместной российско-американской следственной группы, которая по нашей инициативе которую мы уже сообщали обеим сторонам, исключает достаточно подделки доказательств от других лиц заинтересованных в большей доли мировой власти и дает лучшую надежность для обеих сторон. В этом случае я вижу прямую личную ответственность обоих президентов Трампа и Путина за сохранение жизни на Земле. Теперь я попытаюсь написать несколькими способами по этому вопросу в Совет Безопасности ООН и звоню Генеральную Ассамблею нашей Ассоциации, чтобы подтвердить правильность моего подхода.
12. April 2018 (mein Konzept): Wir haben Angst - die Medien berichten über das Veto gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, um einen weiteren Gasangriff in Syrien zu untersuchen, und dann über Präsident Trumps Kriegsrede und über der Vorbereitung der russischen Militärreaktion. Unterschiedliche Medien beziehen sich auf diese Dinge unterschiedlich, aber wir sehen keine Erwähnung der Möglichkeit, ein gemeinsames russisch-amerikanisches Untersuchungsteam zu schaffen, das, nach unserer Initiative die wir beiden Seiten bereits mitgeteilt haben, ausreichend ausschließt betrügerische Beweise von anderer Kandidaten für größerer Anteil der Weltmacht und ergibt die beste Vertrauenswürdigkeit für beide Parteien. In diesem Fall sehe ich die direkte persönliche Verantwortung der beiden Präsidenten Trump und Putin für die Erhaltung des Lebens auf der Erde, und ich werde jetzt versuchen, auf ein paar Wegen zu schreiben dem UN-Sicherheitsrat über die Sache und die Generalversammlung unserer Vereinigung einzuberufen, um die Richtigkeit meiner Herangehensweise zu bestätigen.

Nazdar, dík Ti za podnět uvažovat kritický počet.
Dobrý den, dík vám všem za podnět k vytváření osobního symbolu toho, o co nám nejvíc jde, který stál u zrodu vlaječky na níž mám tvůrčí schopnost jednoho z nás dala dobrý symbol a rovnou ho uplatnila v ikoně na Internetu, kterou jsme pak použili i na odznaky.
Dobrý den, dík za morální podporu a účast v tom dění února r. 2015.
Dear, thank you both the Chinese and the Hungarian; with your admirable gaze, you gave me the strength to use my hippo skin publicly.
Dear reverend, please look at the present status of our effort.
Dear {director}, please look at the present status of our effort and using that song.

Dík Vám, vědci, kteří jste si dokázali ve svém odborném úsilí najít čas i k prosazování tohoto obecného zájmu všech lidí a přispěli jste i penězi. I Tobě odborníku, který jsi to dokázal i přes velké zdravotní potíže. I Tobě odborníku, který jsi to dokázal aspoň do té doby, než Ti osobní starosti zabraly všechen čas.

    Vnuku1, prosím Tě, přepošli tenhle dopis těm svým kamarádům z oslavy, o kterých si myslíš, že by je to mohlo zajímat; a dej mi ty fotografie mne z té oslavy. Vnuku2, prosím Tě, ukaž tenhle dopis těm lidem, které by mohl zajímat a uplatni naše symboly a odkaz na úvodní stránku našeho Sdružení a znělku v souvislosti se svým tak odpovědným a hromadně užitečným zaměstnáním.

    Hi, děkuju Ti za tip, že se nemám moc snažit napravit denní režim, dokud mě napadají užitečné věci.
Prosím Tě: původní neoficielní název této iniciativy z února 2015, to jsme se ještě neznali, byl 'globální strategická iniciativa českého důchodce'. Ale výstižnější se ukázalo 'globální strategická iniciativa českého a amerického důchodce'. Souhlasil bys? Já vím, že nemáš mou hroší kůži, ale tohle by snad šlo. Prosím Tě, posuďte mi se ženou tento dopis mnoha lidem jako celek. Dík moc! Když jsme se domluvili já s Evou, tak se snad opravdu musí na zeměkouli umět domluvit každý s každým!

    Добрый день, děkuji Vám za porozumění ve věci odpovědnosti každého člověka a za souhlas s mým vyjádřením té věci v náboženské terminologii.

    Добрый день, родственник моей знакомой из России. Буду очень рад если вы загляните в наш раздел текста о возможном устройстве мира и о первом предложении в дискуссии о том, что должны сделать мировые политики в первую очередь, чтобы сократить количество убийств и разрушений в мире. Если вы заинтересованы, напишите нам, и мы подготовим для вас другие части наших текстов, переведенные в соответствии с нашими возможностями на русский язык. Благодарю за внимание. (Dobrý den, pane příbuzný mé známé slečny Rusky. Prosím podívejte se na ruskou část textu o možném uspořádání světa a prvního návrhu do diskuse o tom, co by měli světoví politici udělat nejdřív, aby se ve světě méně zabíjelo a ničilo. Bude-li Vás to zajímat, napište nám prosím a připravíme pro Vás další části našich textů, přeložené podle našich možností do ruštiny. Děkuji Vám za pozornost.)

    Tschüss: Du würdest wirklich die Kommunikation unterbrechen gerade jetzt, wenn Du eine klare Aussage darüber machen solltest, wie deine Bekannten die Frage beantworten: "Was sollten die führende Weltpolitiker zuerst tun?" !? Sobald Du mich einmal ermutigt hast, wenn ich die Hoffnung verloren habe, die kritische Zahl zu überwinden, wirst du mir wirklich nicht die moralische Unterstützung geben, den Widerstand gegen das Lesen von Janýr zu überwinden - komm wieder hier, iss gut und rede und vielleicht können wir es gemeinsam tun! Eva zeigt Dir, wie deutscher Polierset mit einer Schneide und seinem handlichen Schutz mit einer Politur sich bewährt und wir zeigen Dir, wie bereiten wir Medikamente in einer deutschen gekonnten Faltdosage jeden Tag der Woche zu. Wir sollten zusammen schauen, ob der befehlende Weg, alle Probleme der Welt zu lösen, der beste ist. Bitte, fixier für mich wieder auf Deutsch in diesem Brief. Danke vielmals! (Opravdu bys přerušil komunikaci právě v okamžiku, kdy ses měl nevyhýbavě vyjádřit o tom, jak Tvoji známí reagují na otázku 'Co by měli světoví politici udělat nejdřív?' !? Když už jsi mě jednou povzbudil, když jsem ztrácel naději, že překonáme kritický počet, opravdu mi neposkytneš tu morální podporu, abych překonal odpor ke čtení Janýra - pojdˇ se zase sejít, dobře se najíst a popovídat si a třeba to spolu zvládnem! Eva Ti předvede, jak se jí osvědčuje německá lešticí souprava s břitem a jeho šikovnou ochranou i s leštěnkou a oba Ti ukážeme, jak si připravujeme léky v německé šikovné skládací dóze po jednotlivých dnech v týdnu. Měli bychom se spolu podívat, jestli ten rozkazovací způsob řešení všech i světových problémů je nejlepší. Prosím Tě, oprav mi zase němčinu v tomto dopisu. Dík moc!)

    Spolužáci: strašně lituji smrti MUDr. Vládi Řezníčka, nejen jako živé bytosti, ale i ve vztahu ke mně a takové mé činnosti. S Vláďou jsme se v r. asi 1978 potkali v tramvaji a potěšeně se mě zeptal: 'Jestlipak víš, že jsem tvůj podnikový ošetřující psychiatr? Viděl jsem tě na seznamu zaměstnanců.'; nevěděl jsem to. Vláďa pak jako jediný z vás a zpočátku vlastně jediný vůbec i včetně členů mého rodu chápal význam mého zveřejňování politických pozorování a nesmírně mi pomohl svou morální podporou i konkrétní věcnou spoluprací v několika různých směrech.
    K našemu mládí jako věkových vrstevníků i prezidenta Havla a k nádhernému času uvolnění po náckovsko-sudeťácké okupaci: Pusťte si Best of Glenn Miller; to je hudba, která mě bere za srdce tak, že slzím; jsem holt už taky dědek.
Dneska jsem si zase pustil můj oblíbený film Dnes neordinuji z (konce) toho období - ta radost z uvolnění z něj zrovna vyzařuje. Vzpomněl jsem si, jak jsme se s tátou v r. asi 1946, já jako desetiletý, dívali na průvod nár.soc. Prahou. A potěšeně poslouchali rozjařené skandování 'Čí je Praha?' 'Naše!' a také 'Ještě jeden sjezd a bude konec hvězd!'. Viz text o socializmu u slova 'ozbrojeného' (a s jiného pohledu jeho komentáře u slova 'polovičatosti'). Ono holt nadšení nestačí, lidé musejí být obezřetní a odhodlaní, viz u těch slov v článku nám Čechům vládla..., chtějí-li něčeho dosáhnout.
    A jako vzpomínku na stromečkovou brigádu si můžete pustit znělku našeho Sdružení, citovanou v úvodu. Znova a znova žasnu nad tím jak čeští zvukoví technici dokázali z mnoha těch rozbitných předválečných desek, které jsme si vozili a opatrovali je v tom socialistickém blbinci padesátých let, udělat záznam technicky srovnatelný s nejlepšími současnými nahrávkami, který je takovým záznamem toho Ježkova skvělého orchestru z r. 1935; to byli V+W+J třicetiletí. Radši nemyslet na to, oč všechno mohlo být lepší, nebýt té okupace.
    Paní profesorko konzervatoře, prosím Vás ukažte tenhle dopis těm studentkám a studentům, kteří vědí o naší iniciativě a všem dalším lidem z Vaší školy, které by to mohlo zajímat; zejména těm, kteří nám vyslovili morální podporu.
A pane kapelníku i nový člene našeho Sdružení a další umělci i vy, kdo pro to Sdružení překládáte, prosím Vás, abyste účinně zpřístupnili všem lidem smysl textu naší znělky.
    Pane profesore Hořejší: prosím Vás přepošlete tento dopis paní doc. Cvrčkové. Snad by ji přece jen mohl zajímat.
    Jindro, prosím Tě přepošli tento dopis tomu dalšímu kolegovi a současně mně, abych to zaznamenal.

Vzhledem k současným mezinárodním událostem prohlašuji: Česká republika i Ukrajina a také všechny státy EU potřebují silné NATO a Česká republika potřebuje ubezpečení naší pozice v EU ve smyslu patřičně aktualizovaného textu Ukrajina potřebuje naši dobrou součinnost s NATO a my potřebujeme ubezpečení naší pozice v EU. Právě tak, jako celý svět potřebuje silné NATO a jeho silný protipól i oba vrchní velitele obou pólů dost rozumné, aby nepřipustili konec života na Zemi spuštěním toho tak dobře připraveného stroje vzájemného zničení, a to ani náhodným lidským selháním ani cíleným pokusem třetí strany. Dovoluji si jim doporučit ty vzájemné vstřícné kroky, mj. rušení všech vzájemných sankcí. Zdaleka nevylučuji možnost, že indicie, považované teď představiteli mnoha států našeho pólu za dostatečný důkaz agresivních úmyslů Ruska, byly ve skutečnosti většinou podvrženy (tím) jiným zájemcem o hlavní podíl na světovládě.
K tomu silnému NATO vyzývám všechny občany České republiky, aby požadovali od naší vlády bezodkladné splnění části finančního závazku vůči NATO procentně stejné jako Německo, bez výmluv na výběrová řízení
, ale s nabídkou těch peněz přímo NATO s doporučením, aby je NATO využilo pokud možno s využitím českých výrobců tak, jako např. malešické opravny LOM. A aby požadovali přiměřenější (raději bych použil výstižnější lidový hodnotící termín) reakci našeho ministerstva zahraničí na možná dost neuvážený výrok ruské strany. A ti naši občané i jejich představitelé by měli vyzývat také představitele všech států NATO, zejména Německa a Francie, aby lépe plnili příslušný finanční závazek vůči NATO i další jejich povinnosti vůči jiným státům NATO a aby nešířili tu válečnou hysterii. A vyzývám občany států i druhého pólu, aby přiměřeně podporovali vojenskou sílu toho pólu. Upozorňuji lidi na celém světě, že vojenské výdaje jsou teď v poměru k hrubému domácímu produktu nepochybně nejmenší v nedávné historii a pokud vím zdaleka nejmenší v celé historii lidstva. Jak skvělý to pokrok! Že by umožnil to, co zatím nikde v celém vesmíru nepozorujeme, totiž i naše přežití?

    Děkuji vám všem za pozornost a těm jmenovaným i předem v naději za splnění těch mých proseb,
          zdraví a pohodu,
                Tomáš Pečený (děda Tom)
    
     On 8.3.2018 23:09, info@zakladni-skola-letani.cz wrote:

Nazdárek, tato přihláška byla vložena:
na termín: 10.3.2018 - Balení záložáků

Jméno: Tom
{...}
pojede z: Praha

děkujeme ti za součinost, další pokyny pofrčí mailem a nebo telefonicky :)
Tým Základní Školy Létání