Zápis z (elektronické) valné hromady 29.11.17:
    Všech 6 do toho dne členů Sdružení se ve smyslu čl.VI/2 stanov usneslo:
   1/ Cíl Sdružení, '
nalezení schůdnějšího řešení světové bezpečnosti a pomoc jeho uskutečňování dotazováním světových politiků' podle čl. II stanov považujeme za správný a technicky reálný. Dnes je opravdu technicky možné a podle našeho názoru účelné, aby se lidi z celého světa domlouvali i jednotlivě o svých názorech na to, jak nejlépe pomoci světové bezpečnosti a co by podle jejich názoru měli oba vrcholní světoví politici udělat nejdřív. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné, aby se oba ti vrcholní politici byli schopni domluvit o všech podstatných otázkách a že tomu může dobře pomoci i cesta veřejných dotazů mnoha vysokým světovým představitelům o jejich přístupu k řešení podle prvního návrhu do té světové diskuse.
 
  2/ Sdružení má podle čl. VI/3 stanov zaniknout k 1. září 2018, neprojeví-li se do toho dne zájem o to členství a jeho podpora dostatečná k tomu, aby z jeho účtu po vypořádání jiných závazků bylo možno zaplatit další nájem úředního sídla, internetovou doménu a případné nezbytné další provozní náklady.
   3/ Účtování a komunikace s
 Finančním úřadem (přihláška k registraci podaná tam 27.11.17) je v pořádku a placení příspěvků bude podle domluvy s jednotlivými členy v pořádku během několika dní.
   4/ Vyzýváme lidi po celém světě, aby ve svém zájmu tu naši snahu podpořili tím, že se té diskuse účastní,
a zejména členstvím ve Sdružení nebo jeho finanční podporou.
    Rozhodnutí bylo skoro jednomyslné, jen jeden člen si vyhradil přiměřenou lhůtu pro podrobné studium technických parametrů toho navrhovaného prvního řešení v bodu 1/.
Za správnost zápisu Tomáš Pečený 2.12.17; 5.2.18 doplňuji ve smyslu čl. VI/3 stanov, že počet členů v kategorii B. (pobyt ve státu blízkém ŠOS, např. v Rusku nebo v Číně) byl a je tak malý, že s pohledu celého světa neumožňuje důvěryhodně neutrální hlasování.
Minutes of the (electronic) General Meeting 29.11.17:
      All 6, by that date, members of the Association, within the dictates of Article VI/2 of the Statutes, have resolved:
   1/ The objective of the Association '
to discover a more feasible solution to global security and assist in its implementation by querying world politicians' is considered to be correct and technically feasible. Today it is technically possible, and in our opinion expedient, that people from all over the world should discuss their own opinions on how best to help world security and what they think the top two world politicians should do first. We believe that it is essential that both top politicians be able to positively negotiate about all critical issues. Toward that goal, public queries made to many of the world leaders about their individual approaches according to the first proposal for the world debate may contribute significantly in the aggregate to the acceptable solutions to selected world problems.
   2/ According to Article VI/3 of the Statutes, the Association shall cease to exist on September 1, 2018 unless, by that date, there has been established sufficient interest by its members and underwriters to support the necessary operating costs from its account after the settlement of other liabilities.
   3/ The accounting and communication with the Tax Office (registration application filed on 27.11.17) has been accomplished and the payment of contributions will be done by individual members within a few days.
   4/ We encourage people all over the world, in their own interest, to support our efforts by participating in the discussions, and especially by becoming a member of the Association or by offering financial donations.
    The decision was almost unanimous, only one member reserved a reasonable time for a detailed study of the technical parameters of the first proposed solution in the point 1/.
For the correctness of the recording Tomáš Pečený 2.12.2017; 5.2.2018 I add, in the sense of Article VI/3 of the Statutes, that the number of B category members (stay in a country close to SOS, e.g. in Russia or China) was and is so small that it does not allow for a neutral vote from the point of view of the whole world.Zápis z (elektronické) valné hromady 14.4.18:
účastníci:1.,2.,3.,5.,6.,7.,Os1.
(>polovina)
   
1/ Situace: média nás informují o vetování usnesení Rady bezpečnosti OSN k vyšetření dalšího plynového útoku v Sýrii a pak o válečnickém projevu prezidenta Trumpa a o přípravě vojenské reakce ruské strany. Různá média o těch věcech referují různě, ale v žádném nevidíme zmínku té možnosti vytvoření společného rusko-amerického vyšetřovacího týmu který by podle našeho podnětu a rozboru vyloučil dostatečně podvrhy důkazů v nepřehledné situaci v Sýrii a nejlépe splnil potřebu důvěryhodnosti pro obě strany. V té věci vidím přímou odpovědnost pánů prezidentů Trumpa a Putina za zachování života na Zemi a proto navrhuji se teď pokusit několika možnými způsoby napsat o té věci veřejně s cílem co možná upozornit vrcholné světové instituce na ten náš podnět.
   2/ Navrhuji Zdeňka Karafiáta jako člena výboru za odstoupivšího Jiřího Zajíčka.
   
Oba návrhy byly schváleny všemi hlasy (bod 2/ všemi kromě voleného), jen jeden účastnik se zdržel hlasování.
   Zdeněk Karafiát tu funkci přijímá.
   
          Tomáš Pečený
Minutes of the (electronic) General Meeting 14.4.18:
participants: 1., 2., 3., 5., 6., 7., Os1. (> half)
   1 / Situation: Media inform us of vetoing the UN Security Council resolution to investigate further gas attacks in Syria, and then on President Trump's war speech and on preparing the Russian military response. The various media refer to these things in different ways, but we do not see any mention of the possibility of creating a joint Russian-American investigative team that, on our initiative and analysis, would enough eliminated false proofs in the inconclusive situation in Syria and best fulfilled the need of credibility for both sides. In that case, I see the direct responsibility of the presidents Trump and Putin for preserving life on Earth, and I therefore propose to try in a few ways to write about the matter publicly so as to point out the top world institutions on our initiative.
   2 / I propose Zdeněk Karafiát as a member of the Committee for the resigning Jiří Zajíček.
   Both proposals were approved by all votes (point 2/ by all except the one being elected), with only one participant abstaining.
   Zdeněk Karafiát receives the position.
             
Tomáš PečenýZápis z (elektronické) valné hromady 3.5.18:
účastníci:1.,2.,3.,5.,6.,7, (>polovina) 
  
  1/ k bodu 1/ zápisu z valné hromady 14.4.18: Navrhuji schválit mé hodnocení současné situace, že totiž máme příliš málo členů a zejména žádného z druhého pólu a že by tedy to navrhované upozornění bylo teď neúčinné a tedy škodlivé tím, že by odrazovalo lidi od té zamýšlené diskuse. Současně se ukázalo, že oba ti vrcholní státníci zatím postupovali bez dalších ztrát lidských životů tak, jak to je smyslem našeho prvního návrhu do diskuse v příslušné části o perspektivě. Na to, abychom veřejně hodnotili politicko-psychologický přístup těch stran z našeho hlavního hlediska - perspektivy budoucí směsi jejich konkurence a spolupráce, není ta diskuse, doufáme jen zatím, přiměřeně rozvinutá.
   2/ Navrhuji schválit zveřejněné hospodaření a oznamuji, že jsem zřídil našemu Sdružení datovou schránku a podal jsem příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmu; a že podle stanov oznamuji nové složení výboru Veřejnému rejstříku.
   Oba návrhy byly schváleny všemi hlasy účastníků.
   
          Tomáš Pečený, 3.5.18
Minutes of the (electronic) General Meeting 3.5.18:
participants: 1., 2., 3., 5., 6., 7, (> half)
  
  1/ to item 1/ minutes of the General Meeting 14.4.18: I propose to approve my assessment of the current situation that we have too few members and, in particular, none of the second pole and that the proposed warning would now be ineffective and therefore harmful by discouraging people from the intended debate. At the same time, it turned out that both top statesmen have so far proceeded without further loss of human life, as this is the purpose of our first proposal for discussion in the relevant part about the perspective. In order to publicly assess the political-psychological approach of these parties from our main point of view - the prospects of a future mix of their competition and cooperation, the discussion is not, yet hoped, adequately developed.
  
  2 / I propose to approve the published financial details of our activity and I announce that I have established a Czech Republic electronic official communication 'data box' for our Association and have submitted an income tax return to the relevant Tax Office; and that, according to the statutes, I announce the new composition of the Committee to the Public Register.
  
  Both proposals were endorsed by all participants' voices.
             Tomáš Pečený, 3.5.2018


Zápis z (elektronické) valné hromady 18.8.18:
účastníci:1.,2.,3.,5.,6. (>polovina)

Usnesení:
1/ Úvod

   Naše činnost není zaměřena na vytváření masové celosvětové organizace - právě tohle bych rád zdůraznil, protože takový záměr by byl zjevně bláznivě chimérický - jiným takovým snahám nejsme bez předchozí mocenské podpory schopni konkurovat a o tom je právě celá politika.

  Nám jde o vytváření co nejméně formální skupiny lidí z obou stran, kteří si osobně rozumějí a tedy si dost důvěřují při výměně názorů; a o předvádění toho, že taková důvěra se pak šíří a v osobní rovině účinně přispívá (Masarykova 'drobná práce') k potlačování obrazu nepřítele, který skoro všichni politici+média ve vlastním zájmu tak úspěšně oběma pólům světové politiky vnucují. Všímáme si, které instituce mají vlastní zájem na tom, aby se ty póly ani nikdo jiný nedomluvil. Ta naše snaha je docela úspěšná ve smyslu té skupiny lidí, kteří si dost důvěřují a v té věci se podporují: jejím výsledkem je úroveň našich překladů do 'američtiny' a sama přetrvávající existence našeho malého Sdružení - právě tato 'valná hromada' má odvolat už druhý uvažovaný termín ukončení těch našich snah. Ten první termín byl konec r. 2017 pro formální založení a registraci; ten druhý je 1. 9.18 pro získání prostředků pro další činnost. 

   Zatím se nám nepodařilo vstoupit v kontakt s EastWest Institute nebo s někým známým s takovým rozhledem z Ruska (akademik Sacharov už bohužel nežije).

2/ Odvoláváme ten už druhý uvažovaný termín ukončení těch našich snah. 

3/ Jako další takový postupný cíl si stanovujeme: 'do 1.7.19 získat další členy'. 

4/ Souhlasíme se změnou Stanov čl. II na '

Cíl Sdružení je nalezení schůdnějšího řešení světové bezpečnosti a pomoc jeho uskutečnění poukazováním na dobrou vůli, která je k němu nezbytná.

' a  čl. III /1 na '

   1) Náplň činnosti Sdružení je strukturovaná diskuse toho řešení a příslušných otázek politikům a volba toho řešení, které nejlépe prospěje světové bezpečnosti. Tím se volí i ten dotaz, odpovědí na který by příslušný světový politik prokázal tu svou dobrou vůli.'

5/ Náš námět světovým politikům version 28 July 2018 je nadále tím naším právě platným návrhem řešení a seznamem dotazů příslušným politikům podle čl. III /1 stanov.

6/ Upřesňujeme členský příspěvek na '30 Kč nebo 1.2 €, podle rozhodnutí přispívajícího člena'. (Neokrouhlé hodnoty se obtížně vyřizují v hotovosti, většina členů dávala podstatně víc než 30 Kč. V blízkém období nezamýšlíme  využít profesionální účetnickou službu.)

7/ volíme paní Bělu Fryščákovou jako členku výboru místo Zdeňka Karafiáta, který je teď v zahraničí a (pro technickou závadu) nemůže patřičně komunikovat.

8/ Schvalujeme zveřejněné detaily našeho hospodaření 
9/ 
Vyzýváme lidi po celém světě, aby ve svém zájmu tu naši snahu podpořili tím, že se té diskuse účastní, a zejména členstvím ve Sdružení nebo jeho podporou.


To usnesení bylo schváleno všemi hlasy zúčastněných (bod 7/ všemi kromě volené; ta funkci přijímá).
   
   
          Tomáš Pečený