Zápis z (elektronické) valné hromady 29.11.17:
    Všech 6 do toho dne členů Sdružení se ve smyslu čl.VI/2 stanov usneslo:
   1/ Cíl Sdružení, '
nalezení schůdnějšího řešení světové bezpečnosti a pomoc jeho uskutečňování dotazováním světových politiků' podle čl. II stanov považujeme za správný a technicky reálný. Dnes je opravdu technicky možné a podle našeho názoru účelné, aby se lidi z celého světa domlouvali i jednotlivě o svých názorech na to, jak nejlépe pomoci světové bezpečnosti a co by podle jejich názoru měli oba vrcholní světoví politici udělat nejdřív. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné, aby se oba ti vrcholní politici byli schopni domluvit o všech podstatných otázkách a že tomu může dobře pomoci i cesta veřejných dotazů mnoha vysokým světovým představitelům o jejich přístupu k řešení podle prvního návrhu do té světové diskuse.
 
  2/ Sdružení má podle čl. VI/3 stanov zaniknout k 1. září 2018, neprojeví-li se do toho dne zájem o to členství a jeho podpora dostatečná k tomu, aby z jeho účtu po vypořádání jiných závazků bylo možno zaplatit další nájem úředního sídla, internetovou doménu a případné nezbytné další provozní náklady.
   3/ Účtování a komunikace s
 Finančním úřadem (přihláška k registraci podaná tam 27.11.17) je v pořádku a placení příspěvků bude podle domluvy s jednotlivými členy v pořádku během několika dní.
   4/ Vyzýváme lidi po celém světě, aby ve svém zájmu tu naši snahu podpořili tím, že se té diskuse účastní,
a zejména členstvím ve Sdružení nebo jeho finanční podporou.
    Rozhodnutí bylo skoro jednomyslné, jen jeden člen si vyhradil přiměřenou lhůtu pro podrobné studium technických parametrů toho navrhovaného prvního řešení v bodu 1/.
Za správnost zápisu Tomáš Pečený 2.12.17; 5.2.18 doplňuji ve smyslu čl. VI/3 stanov, že počet členů v kategorii B. (pobyt ve státu blízkém ŠOS, např. v Rusku nebo v Číně) byl a je tak malý, že s pohledu celého světa neumožňuje důvěryhodně neutrální hlasování.
Minutes of the (electronic) General Meeting 29.11.17:
      All 6, by that date, members of the Association, within the dictates of Article VI/2 of the Statutes, have resolved:
   1/ The objective of the Association '
to discover a more feasible solution to global security and assist in its implementation by querying world politicians' is considered to be correct and technically feasible. Today it is technically possible, and in our opinion expedient, that people from all over the world should discuss their own opinions on how best to help world security and what they think the top two world politicians should do first. We believe that it is essential that both top politicians be able to positively negotiate about all critical issues. Toward that goal, public queries made to many of the world leaders about their individual approaches according to the first proposal for the world debate may contribute significantly in the aggregate to the acceptable solutions to selected world problems.
   2/ According to Article VI/3 of the Statutes, the Association shall cease to exist on September 1, 2018 unless, by that date, there has been established sufficient interest by its members and underwriters to support the necessary operating costs from its account after the settlement of other liabilities.
   3/ The accounting and communication with the Tax Office (registration application filed on 27.11.17) has been accomplished and the payment of contributions will be done by individual members within a few days.
   4/ We encourage people all over the world, in their own interest, to support our efforts by participating in the discussions, and especially by becoming a member of the Association or by offering financial donations.
    The decision was almost unanimous, only one member reserved a reasonable time for a detailed study of the technical parameters of the first proposed solution in the point 1/.
For the correctness of the recording Tomáš Pečený 2.12.2017; 5.2.2018 I add, in the sense of Article VI/3 of the Statutes, that the number of B category members (stay in a country close to SOS, e.g. in Russia or China) was and is so small that it does not allow for a neutral vote from the point of view of the whole world.Zápis z (elektronické) valné hromady 14.4.18:
účastníci:1.,2.,3.,5.,6.,7.,Os1.
(>polovina)
   
1/ Situace: média nás informují o vetování usnesení Rady bezpečnosti OSN k vyšetření dalšího plynového útoku v Sýrii a pak o válečnickém projevu prezidenta Trumpa a o přípravě vojenské reakce ruské strany. Různá média o těch věcech referují různě, ale v žádném nevidíme zmínku té možnosti vytvoření společného rusko-amerického vyšetřovacího týmu který by podle našeho podnětu a rozboru vyloučil dostatečně podvrhy důkazů v nepřehledné situaci v Sýrii a nejlépe splnil potřebu důvěryhodnosti pro obě strany. V té věci vidím přímou odpovědnost pánů prezidentů Trumpa a Putina za zachování života na Zemi a proto navrhuji se teď pokusit několika možnými způsoby napsat o té věci veřejně s cílem co možná upozornit vrcholné světové instituce na ten náš podnět.
   2/ Navrhuji Zdeňka Karafiáta jako člena výboru za odstoupivšího Jiřího Zajíčka.
   
Oba návrhy byly schváleny všemi hlasy (bod 2/ všemi kromě voleného), jen jeden účastnik se zdržel hlasování.
   Zdeněk Karafiát tu funkci přijímá.
   
          Tomáš Pečený
Minutes of the (electronic) General Meeting 14.4.18:
participants: 1., 2., 3., 5., 6., 7., Os1. (> half)
   1 / Situation: Media inform us of vetoing the UN Security Council resolution to investigate further gas attacks in Syria, and then on President Trump's war speech and on preparing the Russian military response. The various media refer to these things in different ways, but we do not see any mention of the possibility of creating a joint Russian-American investigative team that, on our initiative and analysis, would enough eliminated false proofs in the inconclusive situation in Syria and best fulfilled the need of credibility for both sides. In that case, I see the direct responsibility of the presidents Trump and Putin for preserving life on Earth, and I therefore propose to try in a few ways to write about the matter publicly so as to point out the top world institutions on our initiative.
   2 / I propose Zdeněk Karafiát as a member of the Committee for the resigning Jiří Zajíček.
   Both proposals were approved by all votes (point 2/ by all except the one being elected), with only one participant abstaining.
   Zdeněk Karafiát receives the position.
             
Tomáš PečenýZápis z (elektronické) valné hromady 3.5.18:
účastníci:1.,2.,3.,5.,6.,7, (>polovina) 
  
  1/ k bodu 1/ zápisu z valné hromady 14.4.18: Navrhuji schválit mé hodnocení současné situace, že totiž máme příliš málo členů a zejména žádného z druhého pólu a že by tedy to navrhované upozornění bylo teď neúčinné a tedy škodlivé tím, že by odrazovalo lidi od té zamýšlené diskuse. Současně se ukázalo, že oba ti vrcholní státníci zatím postupovali bez dalších ztrát lidských životů tak, jak to je smyslem našeho prvního návrhu do diskuse v příslušné části o perspektivě. Na to, abychom veřejně hodnotili politicko-psychologický přístup těch stran z našeho hlavního hlediska - perspektivy budoucí směsi jejich konkurence a spolupráce, není ta diskuse, doufáme jen zatím, přiměřeně rozvinutá.
   2/ Navrhuji schválit zveřejněné hospodaření a oznamuji, že jsem zřídil našemu Sdružení datovou schránku a podal jsem příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmu; a že podle stanov oznamuji nové složení výboru Veřejnému rejstříku.
   Oba návrhy byly schváleny všemi hlasy účastníků.
   
          Tomáš Pečený, 3.5.18
Minutes of the (electronic) General Meeting 3.5.18:
participants: 1., 2., 3., 5., 6., 7, (> half)
  
  1/ to item 1/ minutes of the General Meeting 14.4.18: I propose to approve my assessment of the current situation that we have too few members and, in particular, none of the second pole and that the proposed warning would now be ineffective and therefore harmful by discouraging people from the intended debate. At the same time, it turned out that both top statesmen have so far proceeded without further loss of human life, as this is the purpose of our first proposal for discussion in the relevant part about the perspective. In order to publicly assess the political-psychological approach of these parties from our main point of view - the prospects of a future mix of their competition and cooperation, the discussion is not, yet hoped, adequately developed.
  
  2 / I propose to approve the published financial details of our activity and I announce that I have established a Czech Republic electronic official communication 'data box' for our Association and have submitted an income tax return to the relevant Tax Office; and that, according to the statutes, I announce the new composition of the Committee to the Public Register.
  
  Both proposals were endorsed by all participants' voices.
             Tomáš Pečený, 3.5.2018


Zápis z (elektronické) valné hromady 18.8.18:
účastníci:1.,2.,3.,5.,6. (>polovina)
Usnesení:
1/ Úvod

   Naše činnost není zaměřena na vytváření masové celosvětové organizace - právě tohle bych rád zdůraznil, protože takový záměr by byl zjevně bláznivě chimérický - jiným takovým snahám nejsme bez předchozí mocenské podpory schopni konkurovat a o tom je právě celá politika.

  Nám jde o vytváření co nejméně formální skupiny lidí z obou stran, kteří si osobně rozumějí a tedy si dost důvěřují při výměně názorů; a o předvádění toho, že taková důvěra se pak šíří a v osobní rovině účinně přispívá (Masarykova 'drobná práce') k potlačování obrazu nepřítele, který skoro všichni politici+média ve vlastním zájmu tak úspěšně oběma pólům světové politiky vnucují. Všímáme si, které instituce mají vlastní zájem na tom, aby se ty póly ani nikdo jiný nedomluvil. Ta naše snaha je docela úspěšná ve smyslu té skupiny lidí, kteří si dost důvěřují a v té věci se podporují: jejím výsledkem je úroveň našich překladů do 'američtiny' a sama přetrvávající existence našeho malého Sdružení - právě tato 'valná hromada' má odvolat už druhý uvažovaný termín ukončení těch našich snah. Ten první termín byl konec r. 2017 pro formální založení a registraci; ten druhý je 1. 9.18 pro získání prostředků pro další činnost. 

   Zatím se nám nepodařilo vstoupit v kontakt s EastWest Institute nebo s někým známým s takovým rozhledem z Ruska (akademik Sacharov už bohužel nežije).

2/ Odvoláváme ten už druhý uvažovaný termín ukončení těch našich snah. 

3/ Jako další takový postupný cíl si stanovujeme: 'do 1.7.19 získat další členy'. 

4/ Souhlasíme se změnou Stanov čl. II na '

Cíl Sdružení je nalezení schůdnějšího řešení světové bezpečnosti a pomoc jeho uskutečnění poukazováním na dobrou vůli, která je k němu nezbytná.

' a  čl. III /1 na '

   1) Náplň činnosti Sdružení je strukturovaná diskuse toho řešení a příslušných otázek politikům a volba toho řešení, které nejlépe prospěje světové bezpečnosti. Tím se volí i ten dotaz, odpovědí na který by příslušný světový politik prokázal tu svou dobrou vůli.'

5/ Náš námět světovým politikům version 28 July 2018 je nadále tím naším právě platným návrhem řešení a seznamem dotazů příslušným politikům podle čl. III /1 stanov.

6/ Upřesňujeme členský příspěvek na '30 Kč nebo 1.2 €, podle rozhodnutí přispívajícího člena'. (Neokrouhlé hodnoty se obtížně vyřizují v hotovosti, většina členů dávala podstatně víc než 30 Kč. V blízkém období nezamýšlíme  využít profesionální účetnickou službu.)

7/ volíme paní Bělu Fryščákovou jako členku výboru místo Zdeňka Karafiáta, který je teď v zahraničí a (pro technickou závadu) nemůže patřičně komunikovat.

8/ Schvalujeme zveřejněné detaily našeho hospodaření 
9/ 
Vyzýváme lidi po celém světě, aby ve svém zájmu tu naši snahu podpořili tím, že se té diskuse účastní, a zejména členstvím ve Sdružení nebo jeho podporou.


To usnesení bylo schváleno všemi hlasy zúčastněných (bod 7/ všemi kromě volené; ta funkci přijímá).

Počet členů v kategorii B. (pobyt ve státu blízkém ŠOS, např. v Rusku nebo v Číně) byl a je tak malý, že s pohledu celého světa neumožňuje důvěryhodně neutrální hlasování. 

Za správnost zápisu

Tomáš Pečený 1.10.18


Minutes of the (electronic) General Meeting 18.8.18:
participants: 1., 2., 3., 5., 6., (> half)

Resolution:

1/ Introduction

    Our activity is not aimed at creating a mass global organization - this is exactly what I would like to emphasize, because such an intention would be obviously foolishly chimeric - we cannot compete with other such efforts without previous power support; this is usual in politics.

We intent to create an, as least formal as possible, group of people from both poles who understand and trust enough in the exchange of views; and to demonstrate that such a confidence is spreading and personally contributes to suppress the image of the enemy, which almost all politicians + media in their own interest so successfully enforce to both poles of the world politics. We believe that such a personal effort is just what the President Masaryk's called 'small work'. We note which institutions are interested in no agreement of those poles or even no peaceful agreement at all. Our effort is successful in the sense of the group of people who trust and support it: the result is the level of our translations into the 'American' and the very existence of our small Association itself - this 'General Assembly' is supposed to withdraw the second considered ending of our efforts. That first deadline was the end of 2017 for formal founding and registration; the other one is 1. 9.18 to get funds for further activity.

    So far we have not been able to contact the EastWest Institute or someone well known with such a view from Russia (academician Sacharov is unfortunately not living).

2/ We recall the second term considered to end our efforts.

3/ We determine further such a gradual goal: 'To get more members before 1.7.19'.

4/ We agree with the amendment of the Article II Statutes to '
The objective of the Association is to find a more viable solution to the world's security and to assist in its realization by pointing to the goodwill that is necessary for it.'

and Article III / 1 to'
The activity of the Association is a structured discussion of this solution and relevant query for politicians and the choice of the solution that best helps the world security. This is the choice of the query, by the answer to which the relevant world politician will show his good will.'

5 / Our theme for World Leaders Version 28 July 2018 continues to be our current proposal for a solution and a query the relevant politicians under Article III / 1 of the Statutes.
6 / We specify the membership fee for '30 CZK or 1.2 €, according to the decision of the contributing member '. (The values not rounded off ​​are difficult to deal with in cash, most members gave much more than CZK 30. In the near term, we do not intend to use professional accountancy services.)
7 / we choose Mrs. Běla Fryščáková as a member of the committee instead of Zdeněk Karafiát, who is now abroad and can not properly communicate for a technical defect.
8 / We approve the published financial details of our operations

9 / We encourage people all over the world to support our efforts in this regard by participating in the discussion, and in particular through membership of the Association or through supporting it.

This resolution was endorsed by all the votes cast (point 7 / all but the elected person, she accepts the position).

The number of members in category B. (stay in a country near SCO, eg in Russia or China) was and is so small that it does not allow a credible neutral vote from the view of the whole world.

For the accuracy of this record,

Tomáš Pečený 1.10.2018


Zápis z (převážně elektronické) valné hromady (29.12.18 až) 3.1.19:
účastníci::1.,2.,5.,6.,7.,8.
a Osobní člen č. o1.; ta valná hromada byla usnášeníschopná.
Usnesení:


1/ Úvod

S dříve schválenou změnou stanov je hodně práce s překládáním pro zveřejnění a s přípravou oficielní registrace. Přitom všichni naši dosavadní členové mluví česky. Ukázala se ještě potřeba vynechat formální část o Zakládajícím členství, protože pořadí přihlášek členů je dostatečně vyjádřeno pořadovým číslem v jejich seznamu a datem přihlášky. A také zpřesnit úlohu členů. Je účelné zahrnout ty změny pro tu registraci.

2/ Souhlasíme se závěry valné hromady 18.8.18 a s dalšími skoro formálními změnami stanov (zpřesnění povinnosti výboru v čl. VII/2, nezveřejňování roku narození v čl. IV/1 a vymezení pro upozornění při příliš malém počtu členů kategorie B. a C. v čl. VI/3)

3/ Souhlasíme s dalšími změnami stanov:

a/ náhradou čl. IV /3 o Zakládajícím členství textem

Člen se zavazuje jednat ve smyslu cíle činnosti Sdružení čl. II. a podporovat k tomu činnost dalších členů Sdružení.

...b/ se změnou posledního bodu čl. IV /5 , totiž podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Sdružení; na podílet se na stanovování forem a podpůrných dílčích cílů činnosti Sdružení.

4/ Souhlasíme se změnou korespondenční adresy sídla našeho Sdružení na adresu Koněvova 1715/128, 13000 Praha 3 .

5/ Schvalujeme zveřejněné detaily našeho hospodaření. 

To usnesení bylo schváleno 6 hlasy ze 7 zúčastněných, takže to usnesení platí. (O tom dalším členovi vím, že souhlasí skoro se všemi body a potřebuje si ty další ujasnit diskusí.)

Za správnost zápisu

Tomáš Pečený 5.1.19