Zápis z (elektronické) valné hromady 29.11.17:
    Všech 6 do toho dne členů Sdružení se ve smyslu čl.VI/2 stanov usneslo:
   1/ Cíl Sdružení, '
nalezení schůdnějšího řešení světové bezpečnosti a pomoc jeho uskutečňování dotazováním světových politiků' podle čl. II stanov považujeme za správný a technicky reálný. Dnes je opravdu technicky možné a podle našeho názoru účelné, aby se lidi z celého světa domlouvali i jednotlivě o svých názorech na to, jak nejlépe pomoci světové bezpečnosti a co by podle jejich názoru měli oba vrcholní světoví politici udělat nejdřív. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné, aby se oba ti vrcholní politici byli schopni domluvit o všech podstatných otázkách a že tomu může dobře pomoci i cesta veřejných dotazů mnoha vysokým světovým představitelům o jejich přístupu k řešení podle prvního návrhu do té světové diskuse.
 
  2/ Sdružení má podle čl. VI/3 stanov zaniknout k 1. září 2018, neprojeví-li se do toho dne zájem o to členství a jeho podpora dostatečná k tomu, aby z jeho účtu po vypořádání jiných závazků bylo možno zaplatit další nájem úředního sídla, internetovou doménu a případné nezbytné další provozní náklady.
   3/ Účtování a komunikace s
 Finančním úřadem (přihláška k registraci podaná tam 27.11.17) je v pořádku a placení příspěvků bude podle domluvy s jednotlivými členy v pořádku během několika dní.
   4/ Vyzýváme lidi po celém světě, aby ve svém zájmu tu naši snahu podpořili tím, že se té diskuse účastní,
a zejména členstvím ve Sdružení nebo jeho finanční podporou.
    Rozhodnutí bylo skoro jednomyslné, jen jeden člen si vyhradil přiměřenou lhůtu pro podrobné studium technických parametrů toho navrhovaného prvního řešení v bodu 1/.
Za správnost zápisu Tomáš Pečený 2.12.17; 5.2.18 doplňuji ve smyslu čl. VI/3 stanov, že počet členů v kategorii B. (pobyt ve státu blízkém ŠOS, např. v Rusku nebo v Číně) byl a je tak malý, že s pohledu celého světa neumožňuje důvěryhodně neutrální hlasování.
Minutes of the (electronic) General Meeting 29.11.17:
      All 6, by that date, members of the Association, within the dictates of Article VI/2 of the Statutes, have resolved:
   1/ The objective of the Association '
to discover a more feasible solution to global security and assist in its implementation by querying world politicians' is considered to be correct and technically feasible. Today it is technically possible, and in our opinion expedient, that people from all over the world should discuss their own opinions on how best to help world security and what they think the top two world politicians should do first. We believe that it is essential that both top politicians be able to positively negotiate about all critical issues. Toward that goal, public queries made to many of the world leaders about their individual approaches according to the first proposal for the world debate may contribute significantly in the aggregate to the acceptable solutions to selected world problems.
   2/ According to Article VI/3 of the Statutes, the Association shall cease to exist on September 1, 2018 unless, by that date, there has been established sufficient interest by its members and underwriters to support the necessary operating costs from its account after the settlement of other liabilities.
   3/ The accounting and communication with the Tax Office (registration application filed on 27.11.17) has been accomplished and the payment of contributions will be done by individual members within a few days.
   4/ We encourage people all over the world, in their own interest, to support our efforts by participating in the discussions, and especially by becoming a member of the Association or by offering financial donations.
    The decision was almost unanimous, only one member reserved a reasonable time for a detailed study of the technical parameters of the first proposed solution in the point 1/.
For the correctness of the recording Tomáš Pečený 2.12.2017; 5.2.2018 I add, in the sense of Article VI/3 of the Statutes, that the number of B category members (stay in a country close to SOS, e.g. in Russia or China) was and is so small that it does not allow for a neutral vote from the point of view of the whole world.Zápis z (elektronické) valné hromady 14.4.18:
účastníci:1.,2.,3.,5.,6.,7.,Os1.
(>polovina)
   
1/ Situace: média nás informují o vetování usnesení Rady bezpečnosti OSN k vyšetření dalšího plynového útoku v Sýrii a pak o válečnickém projevu prezidenta Trumpa a o přípravě vojenské reakce ruské strany. Různá média o těch věcech referují různě, ale v žádném nevidíme zmínku té možnosti vytvoření společného rusko-amerického vyšetřovacího týmu který by podle našeho podnětu a rozboru vyloučil dostatečně podvrhy důkazů v nepřehledné situaci v Sýrii a nejlépe splnil potřebu důvěryhodnosti pro obě strany. V té věci vidím přímou odpovědnost pánů prezidentů Trumpa a Putina za zachování života na Zemi a proto navrhuji se teď pokusit několika možnými způsoby napsat o té věci veřejně s cílem co možná upozornit vrcholné světové instituce na ten náš podnět.
   2/ Navrhuji Zdeňka Karafiáta jako člena výboru za odstoupivšího Jiřího Zajíčka.
   
Oba návrhy byly schváleny všemi hlasy (bod 2/ všemi kromě voleného), jen jeden účastnik se zdržel hlasování.
   Zdeněk Karafiát tu funkci přijímá.
   
          Tomáš Pečený
Minutes of the (electronic) General Meeting 14.4.18:
participants: 1., 2., 3., 5., 6., 7., Os1. (> half)
   1 / Situation: Media inform us of vetoing the UN Security Council resolution to investigate further gas attacks in Syria, and then on President Trump's war speech and on preparing the Russian military response. The various media refer to these things in different ways, but we do not see any mention of the possibility of creating a joint Russian-American investigative team that, on our initiative and analysis, would enough eliminated false proofs in the inconclusive situation in Syria and best fulfilled the need of credibility for both sides. In that case, I see the direct responsibility of the presidents Trump and Putin for preserving life on Earth, and I therefore propose to try in a few ways to write about the matter publicly so as to point out the top world institutions on our initiative.
   2 / I propose Zdeněk Karafiát as a member of the Committee for the resigning Jiří Zajíček.
   Both proposals were approved by all votes (point 2/ by all except the one being elected), with only one participant abstaining.
   Zdeněk Karafiát receives the position.
             
Tomáš PečenýZápis z (elektronické) valné hromady 3.5.18:
účastníci:1.,2.,3.,5.,6.,7, (>polovina) 
  
  1/ k bodu 1/ zápisu z valné hromady 14.4.18: Navrhuji schválit mé hodnocení současné situace, že totiž máme příliš málo členů a zejména žádného z druhého pólu a že by tedy to navrhované upozornění bylo teď neúčinné a tedy škodlivé tím, že by odrazovalo lidi od té zamýšlené diskuse. Současně se ukázalo, že oba ti vrcholní státníci zatím postupovali bez dalších ztrát lidských životů tak, jak to je smyslem našeho prvního návrhu do diskuse v příslušné části o perspektivě. Na to, abychom veřejně hodnotili politicko-psychologický přístup těch stran z našeho hlavního hlediska - perspektivy budoucí směsi jejich konkurence a spolupráce, není ta diskuse, doufáme jen zatím, přiměřeně rozvinutá.
   2/ Navrhuji schválit zveřejněné hospodaření a oznamuji, že jsem zřídil našemu Sdružení datovou schránku a podal jsem příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmu; a že podle stanov oznamuji nové složení výboru Veřejnému rejstříku.
   Oba návrhy byly schváleny všemi hlasy účastníků.
   
          Tomáš Pečený, 3.5.18
Minutes of the (electronic) General Meeting 3.5.18:
participants: 1., 2., 3., 5., 6., 7, (> half)
  
  1/ to item 1/ minutes of the General Meeting 14.4.18: I propose to approve my assessment of the current situation that we have too few members and, in particular, none of the second pole and that the proposed warning would now be ineffective and therefore harmful by discouraging people from the intended debate. At the same time, it turned out that both top statesmen have so far proceeded without further loss of human life, as this is the purpose of our first proposal for discussion in the relevant part about the perspective. In order to publicly assess the political-psychological approach of these parties from our main point of view - the prospects of a future mix of their competition and cooperation, the discussion is not, yet hoped, adequately developed.
  
  2 / I propose to approve the published financial details of our activity and I announce that I have established a Czech Republic electronic official communication 'data box' for our Association and have submitted an income tax return to the relevant Tax Office; and that, according to the statutes, I announce the new composition of the Committee to the Public Register.
  
  Both proposals were endorsed by all participants' voices.
             Tomáš Pečený, 3.5.2018


Zápis z (elektronické) valné hromady 18.8.18:
účastníci:1.,2.,3.,5.,6. (>polovina)
Usnesení:
1/ Úvod

   Naše činnost není zaměřena na vytváření masové celosvětové organizace - právě tohle bych rád zdůraznil, protože takový záměr by byl zjevně bláznivě chimérický - jiným takovým snahám nejsme bez předchozí mocenské podpory schopni konkurovat a o tom je právě celá politika.

  Nám jde o vytváření co nejméně formální skupiny lidí z obou stran, kteří si osobně rozumějí a tedy si dost důvěřují při výměně názorů; a o předvádění toho, že taková důvěra se pak šíří a v osobní rovině účinně přispívá (Masarykova 'drobná práce') k potlačování obrazu nepřítele, který skoro všichni politici+média ve vlastním zájmu tak úspěšně oběma pólům světové politiky vnucují. Všímáme si, které instituce mají vlastní zájem na tom, aby se ty póly ani nikdo jiný nedomluvil. Ta naše snaha je docela úspěšná ve smyslu té skupiny lidí, kteří si dost důvěřují a v té věci se podporují: jejím výsledkem je úroveň našich překladů do 'američtiny' a sama přetrvávající existence našeho malého Sdružení - právě tato 'valná hromada' má odvolat už druhý uvažovaný termín ukončení těch našich snah. Ten první termín byl konec r. 2017 pro formální založení a registraci; ten druhý je 1. 9.18 pro získání prostředků pro další činnost. 

   Zatím se nám nepodařilo vstoupit v kontakt s EastWest Institute nebo s někým známým s takovým rozhledem z Ruska (akademik Sacharov už bohužel nežije).

2/ Odvoláváme ten už druhý uvažovaný termín ukončení těch našich snah. 

3/ Jako další takový postupný cíl si stanovujeme: 'do 1.7.19 získat další členy'. 

4/ Souhlasíme se změnou Stanov čl. II na '

Cíl Sdružení je nalezení schůdnějšího řešení světové bezpečnosti a pomoc jeho uskutečnění poukazováním na dobrou vůli, která je k němu nezbytná.

' a  čl. III /1 na '

   1) Náplň činnosti Sdružení je strukturovaná diskuse toho řešení a příslušných otázek politikům a volba toho řešení, které nejlépe prospěje světové bezpečnosti. Tím se volí i ten dotaz, odpovědí na který by příslušný světový politik prokázal tu svou dobrou vůli.'

5/ Náš námět světovým politikům version 28 July 2018 je nadále tím naším právě platným návrhem řešení a seznamem dotazů příslušným politikům podle čl. III /1 stanov.

6/ Upřesňujeme členský příspěvek na '30 Kč nebo 1.2 €, podle rozhodnutí přispívajícího člena'. (Neokrouhlé hodnoty se obtížně vyřizují v hotovosti, většina členů dávala podstatně víc než 30 Kč. V blízkém období nezamýšlíme  využít profesionální účetnickou službu.)

7/ volíme paní Bělu Fryščákovou jako členku výboru místo Zdeňka Karafiáta, který je teď v zahraničí a (pro technickou závadu) nemůže patřičně komunikovat.

8/ Schvalujeme zveřejněné detaily našeho hospodaření 
9/ 
Vyzýváme lidi po celém světě, aby ve svém zájmu tu naši snahu podpořili tím, že se té diskuse účastní, a zejména členstvím ve Sdružení nebo jeho podporou.


To usnesení bylo schváleno všemi hlasy zúčastněných (bod 7/ všemi kromě volené; ta funkci přijímá).

Počet členů v kategorii B. (pobyt ve státu blízkém ŠOS, např. v Rusku nebo v Číně) byl a je tak malý, že s pohledu celého světa neumožňuje důvěryhodně neutrální hlasování. 

Za správnost zápisu

Tomáš Pečený 1.10.18


Minutes of the (electronic) General Meeting 18.8.18:
participants: 1., 2., 3., 5., 6., (> half)

Resolution:

1/ Introduction

    Our activity is not aimed at creating a mass global organization - this is exactly what I would like to emphasize, because such an intention would be obviously foolishly chimeric - we cannot compete with other such efforts without previous power support; this is usual in politics.

We intent to create an, as least formal as possible, group of people from both poles who understand and trust enough in the exchange of views; and to demonstrate that such a confidence is spreading and personally contributes to suppress the image of the enemy, which almost all politicians + media in their own interest so successfully enforce to both poles of the world politics. We believe that such a personal effort is just what the President Masaryk's called 'small work'. We note which institutions are interested in no agreement of those poles or even no peaceful agreement at all. Our effort is successful in the sense of the group of people who trust and support it: the result is the level of our translations into the 'American' and the very existence of our small Association itself - this 'General Assembly' is supposed to withdraw the second considered ending of our efforts. That first deadline was the end of 2017 for formal founding and registration; the other one is 1. 9.18 to get funds for further activity.

    So far we have not been able to contact the EastWest Institute or someone well known with such a view from Russia (academician Sacharov is unfortunately not living).

2/ We recall the second term considered to end our efforts.

3/ We determine further such a gradual goal: 'To get more members before 1.7.19'.

4/ We agree with the amendment of the Article II Statutes to '
The objective of the Association is to find a more viable solution to the world's security and to assist in its realization by pointing to the goodwill that is necessary for it.'

and Article III / 1 to'
The activity of the Association is a structured discussion of this solution and relevant query for politicians and the choice of the solution that best helps the world security. This is the choice of the query, by the answer to which the relevant world politician will show his good will.'

5 / Our theme for World Leaders Version 28 July 2018 continues to be our current proposal for a solution and a query the relevant politicians under Article III / 1 of the Statutes.
6 / We specify the membership fee for '30 CZK or 1.2 €, according to the decision of the contributing member '. (The values not rounded off ​​are difficult to deal with in cash, most members gave much more than CZK 30. In the near term, we do not intend to use professional accountancy services.)
7 / we choose Mrs. Běla Fryščáková as a member of the committee instead of Zdeněk Karafiát, who is now abroad and can not properly communicate for a technical defect.
8 / We approve the published financial details of our operations

9 / We encourage people all over the world to support our efforts in this regard by participating in the discussion, and in particular through membership of the Association or through supporting it.

This resolution was endorsed by all the votes cast (point 7 / all but the elected person, she accepts the position).

The number of members in category B. (stay in a country near SCO, eg in Russia or China) was and is so small that it does not allow a credible neutral vote from the view of the whole world.

For the accuracy of this record,

Tomáš Pečený 1.10.2018


Zápis z (převážně elektronické) valné hromady (29.12.18 až) 3.1.19:
účastníci::1.,2.,5.,6.,7.,8.
a Osobní člen č. o1.; ta valná hromada byla usnášeníschopná.
Usnesení:


1/ Úvod

S dříve schválenou změnou stanov je hodně práce s překládáním pro zveřejnění a s přípravou oficielní registrace. Přitom všichni naši dosavadní členové mluví česky. Ukázala se ještě potřeba vynechat formální část o Zakládajícím členství, protože pořadí přihlášek členů je dostatečně vyjádřeno pořadovým číslem v jejich seznamu a datem přihlášky. A také zpřesnit úlohu členů. Je účelné zahrnout ty změny pro tu registraci.

2/ Souhlasíme se závěry valné hromady 18.8.18 a s dalšími skoro formálními změnami stanov (zpřesnění povinnosti výboru v čl. VII/2, nezveřejňování roku narození v čl. IV/1 a vymezení pro upozornění při příliš malém počtu členů kategorie B. a C. v čl. VI/3)

3/ Souhlasíme s dalšími změnami stanov:

a/ náhradou čl. IV /3 o Zakládajícím členství textem

Člen se zavazuje jednat ve smyslu cíle činnosti Sdružení čl. II. a podporovat k tomu činnost dalších členů Sdružení.

...b/ se změnou posledního bodu čl. IV /5 , totiž podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Sdružení; na podílet se na stanovování forem a podpůrných dílčích cílů činnosti Sdružení.

4/ Souhlasíme se změnou korespondenční adresy sídla našeho Sdružení na adresu Koněvova 1715/128, 13000 Praha 3 .

5/ Schvalujeme zveřejněné detaily našeho hospodaření. 

To usnesení bylo schváleno 6 hlasy ze 7 zúčastněných, takže to usnesení platí. (O tom dalším členovi vím, že souhlasí skoro se všemi body a potřebuje si ty další ujasnit diskusí.)

Za správnost zápisu

Tomáš Pečený 5.1.19

Zápis z (převážně elektronické) valné hromady v červenci 2020:
účastníci:
 1., 2., 3., 5., 6., 7., 10. a Osobní člen č. o2. a o3.; ta valná hromada byla usnášeníschopná.
Otázky:

1/ souhlasíte s tím, že stránka obsahující následující text bude přímo programovým prohlášením našeho Sdružení? 'Lidem po celém světě doporučujeme. aby se dovolávali dobré vůle všech vedoucích politiků ve smyslu námětu těm politikům, a otázku 'Co přesně znamená vojenská rovnováha?' směřovali hlavně k oběma představitelům/mluvčím těch pólů, protože pro dva lidi je nejsnazší dospět k porozumění, které jim umožní najít nejlepší vzájemně prospěšné řešení. Lidi by měli uvažovat o tom, jak tu rovnováhu testovat, nejspíš metodami podobnými sportu. A nechat technické detaily válčení na vojenských specialistech, protože právě bojovné úvahy o technice obrany proti útoku jedné strany připravují lidi psychologicky na válečné hrůzy, přitom obsahují nepřímo obvinění některé ze stran ze záměru útoku, na kterém nemůže žádný z těch pólů mít zájem, a jsou proto  nejen zbytečné, ale zejména škodlivé. Válka se zabíjením je pitomost politiky! Praktičtí humanisté, jako byli prezidenti Wilson a Masaryk, mohou tu rovnováhu udržovat tak, jako vědci využívají dobrou míru konkurence a spolupráce; a předcházet šíření nenávisti. Připomínejme těm občanům jejich odpovědnost za tak užitečnou volbu! A to, že jednopólové řešení, o které se pokusil Hitler, není dobrá cesta; a že stovky let trvala civilizace založená na dělbě moci mezi dvěma lidmi (starověká Římská říše, řízená dvěma konzuly, z nichž každý měl právo veta na rozhodnutí toho druhého). A že oba ty současné dva póly mají dost síly utlumit válečná ohniska jako jsou v Syrii a na Ukrajině, zatímco "vojenská multipolarita" umožnila rozpoutat první i druhou světovou válku. Lidi by měli ty póly co možno nutit, aby tu možnost využívaly. Oba ty póly už ukázaly takovou možnost spolupráce ve vojensky kritickém oboru: projektem Sojuz-Apollo a následnou spoluprací při dopravě na mezinárodní vesmírnou stanici a jejím provozu. Během toho 70letého období fungovaly dobře i malé týmy lidí z obou pólů v mnoha jiných oborech, příkladem byla Heyerdahlova výprava Ra. Ukazujme lidem, že taková dobrá vůle má kladné výsledky na rozdíl od vzájemného obviňování a vyhrožování válkou. Dobrá vůle nemůže být hospodářsky ani vojensky jednostranná - musí být vyvážena dobrou vůlí druhého pólu k dodržování autorských práv a uplatňování jeho autority vůči nezodpovědným členům. To je právě záležitost politické úrovně obou představitelů/mluvčích těch pólů a příležitost zviditelňovat při vzájemných jednáních, jak jasná a jednoznačná jsou stanoviska příslušného pólu. A oba ti mluvčí mají prostor i pro morální stránku - vzájemná uznání zásluh.'

2/ souhlasíte s tím, aby výbor Sdružení pokračoval v činnosti v dosavadním složení?

3/ souhlasíte s tím, že změním účet našeho Sdružení na transparentní?

4/ souhlasíte s tím, že jménem Sdružení pošlu prosbu o podporu vysokým náboženským činitelům v nejvyzbrojenějších velmocích Rusku a USA?

5/ souhlasíte s tím, že se naše Sdružení vrátí k té předchozí formální adrese v Roháčově ulici?

Otázka 1/: všichni ano. jen jeden člen se zdržel hlasování,
Otázky 2/ až 5/: všichni ano;
takže výsledné odpovědi na všechny ty otázky jsou 'ano'.

Za správnost zápisu
            Tomáš Pečený 21.7.20


Minutes of the (mostly electronic) General Meeting in July 2020:
participants:
 1., 2., 3., 5., 6., 7., 10. and Personal members No. o2. and o3.; the general meeting had a quorum.
Questions:

1/ do you agree that the page containing the following text will be a direct program statement of our Association? 'We recommend to people, all over the world, to invoke the good will of all leading politicians in the sense of a theme for those politicians, and aim the question 'What exactly does military balance mean?' mainly at both representatives/Speakers of those poles, because it is easiest for two people to reach an understanding that will allow them to find the best mutually beneficial solution. People should think about how to test that balance, probably by sports-like methods. And leave the technical details of warfare to military specialists, because it is the militant considerations of one-party defense techniques that prepare people psychologically for the horrors of war, while accusing one of the parties of intent to attack in which none of those poles can be interested. Therefore such considerations are not only unnecessary but especially harmful. Every war with killing means the same as stupidity of politics! Practical humanists, such as were presidents Wilson and Masaryk, can maintain that balance the same way as scientists use a good level of competition and cooperation; and prevent spreading hate. Let us remind those citizens of their responsibility for such a beneficial choice! And that the single-pole solution attempted by Hitler is not a good choice and that there had been a civilization based on the division of power between two people for centuries (the ancient Roman Empire, ruled by two consuls, each of whom was entitled to veto over the other consul's decision). And that both poles together have enough strength to dampen the fights in hotspots such as Syria and Ukraine, while a "military multipolarity" enabled starting both World War I and WWII. That poles should be, as much as possible, publicly forced to take advantage of this opportunity. Both the poles have already demonstrated such an ability to cooperate in a military-critical field: in the Soyuz-Apollo project and then by cooperation in transport to and operation of the International Space Station. During that 70-year period, small teams of people from both poles were able to function well in many other fields as well - for example, Heyerdahl's Ra expedition. Let us show people that the goodwill expressed in this way has positive results, in contrast to the mutual accusations and war threats. Good will cannot be economically nor militarily unilateral - it has to be balanced by the goodwill in the other fields, to respect copyright and exercise authority against irresponsible members. This is particularly a matter of the political level of both the representatives/Speakers of the poles and the opportunity to show, during their mutual negotiations, how clear and unambiguous are the positions of the respective poles. And both the Speakers have room for the moral side as well - mutual recognition of merit.'

2/ do you agree that the Committee of the Association should continue its activities in its current composition?

3/ do you agree that I will change the account of our Association to transparent?

4/ Do you agree that I will, on behalf of the Association, send a request for support to high religious figures in the most armed powers - Russia and the USA?

5/ do you agree that our Association will return to the previous formal address in Roháčova street?

Question 1/: all yes. only one member abstained,
Question 2/ to 5/: all yes;
so the resulting answers to all those questions are 'yes'.

For the accuracy of this record,
            Tomáš Pečený 7/21/20